Algemeen

Voorwoord

Met deze jaarrekening blikken we terug op de begroting 2020, het derde jaar van deze bestuursperiode. Dat had de eerste zin van dit voorwoord kunnen zijn als 2020 een gewoon jaar was geweest. Dat was het niet, verre van zelfs. Het afgelopen jaar is er een voor de geschiedenisboeken. De coronapandemie en daaruit voortkomende crisis maakte van 2020 een bizar jaar. Dat we er ‘gewoon’ via deze jaarrekening op terugblikken is een van de vele tekenen dat we er, ondanks de coronacrisis, in geslaagd zijn de crisis te doorstaan. Dat is een compliment dat geldt voor de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, maar vooral voor onze inwoners en ondernemers. Corona was van ons allemaal. “Samen thuis in Heusden”, het motto van de toekomstvisie van onze inwoners, werd “samen door de crisis” en we kijken met trots terug op hoe onze gemeenschap erin is geslaagd het crisisjaar 2020 door te komen. Helaas zijn we nog niet van het virus af. De coronacrisis duurt voort op het moment dat we dit voorwoord schrijven en we moeten er rekening mee houden dat de gevolgen van de crisis nog jaren bij ons zullen zijn.

Vertrouwen en gezond verstand

Er is in Heusden hard gewerkt. Als gemeente werkten we met onze partners hard voor de veiligheid van onze inwoners. Niet door keiharde handhaving, maar door in gesprek met elkaar met het gezonde verstand de coronamaatregelen na te leven. Heusden is niet de gemeente waar de meeste boetes zijn uitgedeeld. We hebben vertrouwd op de goede bedoelingen van veruit de meeste mensen en hebben kunnen ervaren dat dit vertrouwen terecht was. Bijvoorbeeld toen er in juni 2020 ruimte kwam voor de horeca. De horecaondernemers, hun medewerkers en onze inwoners lieten zien dat veilig en verantwoord vermaak prima mogelijk was in Heusden.

Samen door de crisis

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we bijstand gegeven aan direct getroffenen, waaronder ondernemers. Onze MogelijkMakers sprongen bij in het GGD-callcenter en bij de Veiligheidsregio. Ze stonden in nauw contact met (horeca)ondernemers, huisartsen en scholen. We zochten kwetsbare ouderen op, hielden de vinger aan de pols bij verzorgings- en verpleeghuizen en bij kwetsbare gezinnen. Dat deden we in Heusden samen. Samen met Scala, met de huisartsen, met de kinderopvang, met het voorliggend veld van Bijeen, met de Heusdense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en met onze inwoners. We hebben gedaan wat nodig is om te voorkomen dat mensen of bedrijven omvielen. Daar hebben we steeds contact over gezocht met de betrokken partijen. Dat zouden we zo ook gedaan hebben als we geen geld hadden gekregen van het Rijk.

Veel gedaan, ondanks corona

Eén van onze eerste leidende principes tijdens de coronacrisis was het zo lang mogelijk zo normaal mogelijk laten verlopen van onze dienstverlening. We zijn daar in geslaagd. Bijvoorbeeld door onze Milieustraat langer open te houden waar veel andere gemeenten deze juist sloten. We stelden speciale bezoekmomenten in voor kwetsbare doelgroepen, zodat zij gebruik konden blijven maken van onze diensten. Zwembad Die Heygrave moest twee keer op last van het Rijk de deuren sluiten, maar onze medewerkers van het Sportbedrijf maakten zich nuttig door onderhoud te plegen en door zichzelf elders binnen onze ambtelijke organisatie in te zetten.
Een ander voorbeeld is de bestrijding van de eikenprocessierupsen. Waar die in 2019 nog voor aanzienlijke overlast zorgden, slaagden we er in 2020 in deze overlast duidelijk in te perken. De geleerde lessen werden in praktijk gebracht, ondanks de coronacrisis. Andere voorbeelden van dingen die we, ondanks corona, hebben voortgezet zijn Plan Steenenburg, waarvoor het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is, en de verschillende trajecten rond verkeer in Vlijmen en rond de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. We gingen ook onverdroten verder met de ontwikkeling van Geerpark, De Gorssen en Metal Valley . De afvalinzameling is gewoon doorgegaan tegen lagere kosten dan oorspronkelijk begroot.

Anders leren samenwerken

Het overeind houden van de gemeentelijke dienstverlening kon onder andere doordat we snel leerden anders samen te werken. De lokale democratie bleef functioneren door de snelle switch van de gemeenteraad naar digitaal vergaderen. Ook voor participatietrajecten maakten we die switch. Dit zijn ervaringen die we de komende jaren ten volle kunnen benutten en die we kunnen toevoegen aan persoonlijke ontmoeting waar we in Heusden aan gehecht zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36