Jaarrekening

Jaarrekeningresultaat

Jaarrekeningresultaat

Het jaarrekeningresultaat voor 2020 bedraagt € 4.685.500. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2021 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 3.259.500. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2020 is de opbouw van het resultaat als volgt:

Samenvatting rekeningresultaat 2020

Bedrag (€)

Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2020

1.723.700

Voordelen JR 2020

3.248.000

Nadelen JR 2020

-747.000

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig

461.800

Saldo

4.685.500

Na de tweede berap was het verwachte begrote saldo €1.727.000. Een mutatie van de kapitaallasten als gevolg van het beschikbaar gestelde krediet voor de aanschaf van een perceel aan de Nassaulaan in het kader van het GOL(RV 17-12-19) heeft een klein effect waardoor het verwachte saldo na begrotingswijziging € 1.723.700 is. Onderstaand staan de grootste voor- en nadelen (verschillen > € 50.000). Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2020 voordelen

Bedrag (€)

Niet bestede budgetten (budgetoverhevelingen) 

1.426.000

Vrijval voorziening GREX

549.000

Voordeel afrekening algemene uitkering voorgaande jaren

291.000

Voordeel personeelskosten

179.000

Vennootschapsbelasting (correctie jaarlast 2019)

133.000

Niet bestede middelen duurzaamheid

117.000

Voordeel salaris- en inhuurlasten

95.000

Minder kosten groenonderhoud, groenafval en onderhoud wallen

95.000

Positief resultaat Veiligheidsregio 2019

76.000

Wegbeheer: minder kosten bermenonderhoud, wegmarkeringen en onderzoek asfalt

75.000

Beheer gem. eigendommen (hogere huurinkomsten / lagere beheerkosten)

73.000

Resterende middelen Asschergelden en RMC-middelen

72.000

Lagere kosten, hogere opbrengsten toerisme en recreatie

67.000

Totaal voordelig 

3.248.000

 

Analyse rekeningresultaat 2020 nadelen

Bedrag (€)

Afwaardering perceel ivm BP Nassau Dwarsstraat

204.000

Kosten SAAS-applicaties

191.000

Lagere inkomsten en nadeel lasten zwembad Die Heygrave

149.000

Storting voorziening dub. Debiteuren

90.000

Lagere dekking overhead a.g.v. lagere toerekening vanuit grondexploities /projecten

63.000

Minder legesinkomsten dan verwacht

50.000

Totaal nadelig 

747.000

Voor het sociaal domein is per saldo in 2020 een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein gedaan van circa € 2,6 miljoen. De voornaamste oorzaak hierin is de Jeugdhulp voor ongeveer € 1,9 mln. Hierbij is uitgegaan van de laatste prognosecijfers van de regio, de definitieve cijfers worden bekend met de definitieve jaarrekening van de regio die medio tot eind juni verwacht wordt.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36