Bijlagen

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven incl. reserves

Jaarrekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.273

2.163

-4.110

Openbare orde en veiligheid

3.948

-9

-3.957

Verkeer en vervoer

6.708

2.582

-4.126

Economie en recreatie

11.837

7.359

-4.477

Onderwijs

3.844

781

-3.062

Sport en cultuur

7.557

1.525

-6.032

Sociaal domein

53.092

21.376

-31.716

Duurzaamheid, milieu en afval

9.717

9.140

-577

Bouwen en wonen

8.846

8.324

-523

Algemene dekkingsmiddelen

2.705

75.724

73.019

Overhead

10.656

770

-9.886

Heffing VPB

-132

0

132

Onvoorzien en overige stelposten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

125.051

129.735

4.686

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36