Jaarrekening

Balans per 31 december

Balans per 31 december

(bedragen * € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

467

                 481

Materiële vaste activa

86.142

85.219

Financiële vaste activa

16.338

15.718

Vlottende activa

Voorraden

50.527

53.138

Uitzettingen

38.048

20.087

Liquide middelen

569

431

Overlopende activa

2.922

3.296

Balanstotaal activa

195.012

178.370

Vaste passiva

Eigen vermogen

38.250

34.197

Voorzieningen

6.217

3.835

Vaste schuld

118.063

119.709

Vlottende passiva

Vlottende schuld

20.978

16.062

Overlopende passiva

11.503

4.569

Balanstotaal passiva

195.012

178.370

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36