Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.790

3.084

-3.706

5.727

2.175

-3.552

5.562

1.823

-3.739

5.829

1.939

-3.890

Openbare orde en veiligheid

3.556

13

-3.544

3.847

10

-3.837

4.032

33

-3.999

3.948

-9

-3.957

Verkeer en vervoer

3.694

439

-3.255

4.834

313

-4.521

6.844

497

-6.347

6.407

617

-5.790

Economie en recreatie

7.240

3.224

-4.016

11.010

6.988

-4.022

13.646

10.770

-2.876

10.076

7.358

-2.717

Onderwijs

3.209

783

-2.426

3.331

713

-2.619

3.389

709

-2.680

3.097

781

-2.316

Sport en cultuur

7.833

1.692

-6.141

7.510

1.777

-5.733

7.869

1.713

-6.156

7.557

1.510

-6.046

Sociaal domein

40.321

9.130

-31.191

40.027

8.929

-31.097

53.611

17.440

-36.171

52.752

18.451

-34.301

Duurzaamheid, milieu en afval

8.566

8.494

-72

12.521

11.866

-655

12.146

11.647

-499

8.588

9.140

552

Bouwen en wonen

15.513

14.732

-782

11.111

10.780

-331

9.265

9.235

-29

7.698

8.324

625

Algemene dekkingsmiddelen

2.741

69.425

66.684

2.639

71.411

68.771

2.372

73.725

71.352

2.397

74.046

71.649

Overhead

10.700

851

-9.849

10.950

948

-10.001

10.623

826

-9.797

10.656

770

-9.886

Heffing VPB

132

0

-132

0

0

0

0

0

0

-132

0

132

Stelposten en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserves

110.295

111.866

1.570

113.507

115.909

2.402

129.358

128.418

-941

118.873

122.927

4.054

Mutaties reserves

3.645

5.284

1.639

8.568

6.455

-2.113

5.404

8.068

2.664

6.177

6.809

632

Rekeningresultaat

113.940

117.150

3.209

122.074

122.364

289

134.762

136.486

1.724

125.050

129.736

4.685

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36