Programma's

Duurzaamheid, Milieu en afval

Beschrijving

‘De volwassenen hebben de aarde te leen van de kinderen’. Daarom gaan we aan de slag met de verduurzaming van Heusden. Er gebeurt veel om ons heen op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijfsleven, particulieren, verenigingen, woningbouworganisaties, etc. zijn actief bezig om hun omgeving duurzamer te maken. Als gemeente hebben we hier soms een directe, maar vaak ook een indirecte rol. De duurzaamheidsagenda, opgesteld met vele partijen uit de Heusdense samenleving, biedt een kapstok waaraan vele beleidsthema’s gekoppeld kunnen worden. Het gemeentelijk beleid is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.
Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Voor de uitwerking van dit programma is aansluiting gezocht bij de 5 pijlers van de duurzaamheidsagenda: energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en een sociaal en gezonde leefomgeving.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 12.146
Gerealiseerd € 8.588
Afwijking € 3.558
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36