Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften (art 28 lid d BBV) als structureel beschouwd:

Reserve

Mutatie

Toevoeging

Onttrekking

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Toevoeging saldo 2020

1.038.620

Reserve kapitaallasten

Onttrekking afschrijving investeringen 2020

265.505

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36