Bijlagen

Overzicht budgetoverhevelingen

Overzicht budgetoverhevelingen

Inleiding

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op:

  • budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting;
  • budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen zonder effect op het exploitatieresultaat.

De dekking komt deels (€ 320.900) uit reserves en voor het resterende deel (€1.426.000) via de resultaatbestemming (die in 2021 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2021 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2020 voor uitvoering in 2021 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2021, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen.

Overzicht budgetoverhevelingen

Omschrijving

Overheveling

Ten laste van resultaat

Dekking uit reserves

Hedikhuizen Buurt bestuurt

           60.000

         60.000

               -

Subsidie project meldingsbereidheid Oudheusden

           24.000

         24.000

               -

Verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig

           40.500

         40.500

               -

Stelpost uitvoering GVVP

         125.000

        125.000

               -

Huur tijdelijke burg Zeedijk Elshout

           20.000

         20.000

               -

Compensatie bomen/natuur (Groenstructuurplan)

           50.000

         50.000

               -

Frictiekosten De Voorste Venne

           90.000

         90.000

               -

SROI verplichting kunstgrasvelden

           14.500

         14.500

               -

Subsidie coronacompensatie maatschappelijke organisaties en verenigingen 2020

         254.200

        254.200

               -

Middelen begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders

         139.000

        139.000

               -

Middelen ter voorkoming dak- en thuisloosheid

           17.700

         17.700

               -

Klimaatmiddelen

         184.200

        184.200

               -

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties & isolatiemaatregelen particuliere woningen

           32.500

         32.500

               -

Uitvoeren Energie Besparende Maatregelen

           26.400

         26.400

               -

Herinrichting woonwagenlocaties

           93.000

         93.000

               -

Omgevingswet

         255.000

        255.000

               -

Eenmalige bijdrage aankoop en verbouwing kerk Herpt

         250.000

                  -

     250.000

Budget voor initiatieven tegen eenzaamheid

           70.900

                  -

       70.900

 Totaal

      1.746.900

     1.426.000

     320.900

Overhevelingen ten laste van het resultaat

Programma Bestuur en Beheer

Buurt bestuurt Hedikhuizen (€ 60.000)
Het college heeft n.a.v. het pilotproject schaalverdieping Burgerbegroting Hedikhuizen en hun plan de campagne en de raadsbehandeling hiervan besloten een bedrag van € 20.000 p/j op te nemen voor de afgebakende periode t/m 2021. Bij de beschikbaarstelling van het budget is aangegeven dat wanneer een project het beschikbare budget overstijgt, middelen ofwel overgeheveld kunnen worden naar het volgend jaar, dan wel naar voren kunnen worden gehaald.

Om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren wordt er in Hedikhuizen gekeken of er een buurthuis gerealiseerd kan worden in samenwerking met de bewoners. Naast het buurthuis, ook wel dorpshuis te noemen, heeft de initiatiefgroep ook het geld gereserveerd voor grote projecten (openbare ruimte en veiligheid, kwaliteitsimpuls landschap en biodiversiteit, wandelroutes). Mede door Corona zijn afspraken niet tot uitwerking gekomen.

Programma Openbare Orde en Veiligheid
Subsidie project meldingsbereidheid Oudheusden (€ 24.000)

Deze subsidie is toegekend aan de gemeente Heusden door het Regionaal informatie- en expertise centrum (Riec) op basis van een ingediend projectplan. Met dit project wil de gemeente de meldingsbereidheid rond ondermijning/criminaliteit in Oudheusden verhogen en zo de informatiepositie verbeteren. Door de corona-maatregelen en daardoor de prioritering van werkzaamheden is dit in 2020 niet gerealiseerd.

Programma Verkeer en Vervoer
Verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig (€ 40.500)

Dit budget is een overheveling uit 2019 voor de kosten van toegezegde verkeersveiligheidsmaatregelen. Het budget is bedoeld voor het project “30 km omgeving Admiraalsweg” in Drunen. Dit project zou uitgevoerd worden in 2020. De Admiraalsweg wordt ingericht als een 30 km weg. De aansluitende woonstraten aan de oostzijde van de Admiraalsweg hebben echter nog een 50 km-regime. Met enkele snelheidsremmende maatregelen en borden kunnen betreffende wegen ook opgenomen worden binnen een 30 km-zone waardoor een logisch geheel ontstaat. Uitvoering van diverse maatregelen hebben in 2020 niet plaatsgevonden doordat vertraging is opgelopen mede door COVID-19 waarbij het nauwelijks mogelijk was informatieavonden te beleggen en de onduidelijkheid of we gebruik konden maken van de eenmalige Impulsgelden vanuit het rijk. Inmiddels is er duidelijkheid omtrent de Impulsgelden en kunnen we in het voorjaar 2021 (hierbij gaan we uit van een positief scenario van bestrijden virus) starten met communicatie en voorbereiding van de verkeersveiligheidsmaatregelen.

Uitvoering maatregelen GVVP (€ 125.000)
In de begroting is een stelpost opgenomen voor uitvoering van maatregelen die volgen uit het nieuwe GVVP. Besteding van deze gelden is pas mogelijk nadat de Raad het GVVP heeft vastgesteld. Dit staat gepland voor voorjaar 2021. Besteding van de beschikbare jaarschijf 2020 is daarmee niet zondermeer mogelijk, terwijl er wel projecten zijn waaraan bij gedragen kan en moet worden. Het College heeft besloten (CV 22-12-20) om het resterende bedrag van jaarschijf 2020 over te hevelen naar 2021 en in te zetten voor het project Admiraalsweg. Op het moment dat het voorstel aan het college werd voorgelegd was het de verwachting dat er ongeveer € 150.000 overbleef. Door een nagekomen rekening is het daadwerkelijke overschot € 125.000. Voor dat bedrag wordt een overheveling voorgesteld.

Huur tijdelijke brug Zeedijk Elshout (€ 20.000)

In juni 2020 is er een overeenkomst afgesloten met Janson Bridging voor de huur van een tijdelijke brug (zeedijk Elshout). Gezien de realisatie van het GOL enige vertraging oploopt wordt voorgesteld om een deel van de ontvangen schade uitkering over te hevelen naar 2021 voor de nog te maken kosten voor het in stand houden van de tijdelijke brug. Afhankelijk van de uitspraak zouden medio oktober 2021 de werkzaamheden voor het  GOL van start kunnen gaan. Omdat onduidelijk is wanneer de tijdelijke voorziening buiten gebruik gesteld kan worden houden we rekening met kosten tot medio 2022. De nog te maken kosten bestaan uit huur en demontagekosten en zijn berekend op € 20.000.

Programma Economie en Recreatie
Compensatie bomen groenstructuurplan (€ 50.000)

Voor compensatie van natuur en bomen moeten gronden afgewaardeerd of aangekocht worden. Hier is bij het vaststellen van het groenstructuurplan 2018- 2022 voor het jaar 2020 geld gereserveerd via het uitvoeringsprogramma Groen. De exacte locaties zijn echter nog niet vastgelegd. Omdat het nog in onvoldoende mate concreet is hoe en op welk moment deze middelen ingezet gaan worden, wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2021. Op deze wijze kan geborgd worden dat het beschikbaar is voor het doel waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en wordt voorkomen dat het budget verloren gaat.

Programma Sport en Cultuur

Ontvlechting nuts-infrastructuur De Voorste Venne (€90.000)
Na afronding van het project renovatie Voorste Venne is een bedrag gereserveerd voor de ontvlechting van de ondergrondse nutsvoorzieningen tussen de bedrijfsgebouwen van Wijnand van Delft en de Voorste Venne. Deze ontvlechting heeft nog niet plaatsgevonden maar moet op basis van eerdere toezeggingen en afspraken nog wel gerealiseerd worden. Het bedrag hiervoor dient dus beschikbaar te blijven en daarom wordt voorgesteld de betreffende middelen over te hevelen.

SROI Verplichting kunstgrasvelden (€ 14.500)

Bij de eerste bestuursrapportage 2019 hebt u besloten om de voor Social Return on Investment (SROI) beschikbare middelen die gedurende de renovatie van de kunstgrasvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg niet waren besteed, op te nemen in de exploitatie (€ 35.000). Eind 2020 is hiervan nog ruim € 14.000 beschikbaar (vorig jaar was dit nog € 26.000). Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2021 zodat deze verenigingen ook volgend jaar in samenwerking met Baanbrekers iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen bieden.

Subsidie coronacompensatie maatschappelijke organisaties en verenigingen (€ 254.200)
Het college heeft op 17 november 2020 de beleidsregel ‘subsidie coronacompensatie maatschappelijke organisaties en verenigingen’ vastgesteld. Aanvragen kunnen tot 1 februari 2021 bij het college worden ingediend. Het college neemt voor 1 mei 2021 een besluit over de ontvangen subsidieaanvragen. In december 2020 is door de raad een bedrag toegekend aan De Voorste Venne. Naast De Voorste Venne zijn er in 2020 nog geen subsidieaanvragen op grond van de beleidsregel ontvangen. De restant middelen die in 2020 beschikbaar zijn gekomen blijven middels deze overheveling beschikbaar voor de subsidieregeling.Deze zijn verdeeld over programma Sport en Cultuur (€ 202.000) en het programma Sociaal Domein (€ 52.200).

Programma Sociaal Domein
Middelen begeleiding inburgeringsplichtige statushouders en voorbereiding nieuwe wet inburgering (€ 139.000)

De middelen voor begeleiding ontvangen we jaarlijks van het rijk, de begeleiding vindt plaats vanaf de start van huisvesting in de gemeente door Vluchtelingenwerk en bestaat daarnaast uit het aanbod van trajecten naar werk, onderwijs of participatie bij Baanbrekers. In 2021 wordt gestart met een integraal oriëntatietraject in de geest van de nieuwe wet.  Daarnaast zijn in 2020 middelen ontvangen voor de voorbereiding en de invoeringskosten die gemaakt worden voor de nieuwe wet inburgering. De vergoeding voor de invoeringskosten is ingezet voor uitbreiding van beleidscapaciteit voor 1 jaar. Het gaat dan naast het toewerken naar de nieuwe wet inburgering ook om beleid en ondersteuning voor de huidige groep inburgeraars. Deze kosten lopen door in 2021 en daarom wordt voorgesteld de ontvangen middelen uit 2020 over te hevelen naar 2021.

Middelen ter voorkoming dak- en thuisloosheid (€17.700)

Rond de zomer werd pas bekend dat deze middelen vanuit het Rijk beschikbaar kwamen. Hierdoor was er onvoldoende tijd voor een zorgvuldige, regionale afstemming over de inzet van de middelen. Deze middelen bieden een uitgelezen kans om een pilot te doen met logeerwoningen. Een tijdelijke logeerwoning biedt voor meerdere casussen zorg en veiligheid een uitkomst. De logeerwoningen zijn bedoeld om mensen die even niet thuis kunnen wonen in verband met bijvoorbeeld de veiligheid thuis (vechtscheiding of huiselijk geweld) of andere redenen tijdelijk (in principe maximaal 6 maanden) een andere woonplek te bieden. Er wordt dan in die periode toegewerkt naar een structurele oplossing voor het probleem. Marienkroon wil meewerken aan de pilot. Onder de paraplu van Hart van Brabant worden de middelen voor een deel regionaal ingezet, maar voor het grootste deel lokaal. Daarmee dragen de regiogemeenten bij aan de gezamenlijke doelstellingen om dak- en thuisloosheid te voorkomen. De interne en extere afstemming met betrokkenen over het plan voor de inzet van de middelen (pilot logeerwoning) kost tijd, waardoor een voorstel hierover eind 2020 nog niet gereed is voor besluitvorming. Door deze middelen over te hevelen blijven ze beschikbaar voor de uitvoering van de pilot.

Programma Duurzaamheid, Milieu en Afval
Klimaatmiddelen (€ 184.200)

De Klimaatmiddelen zijn in december 2019 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. We zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen voor de Transitievisie Warmte Heusden. De verwachting is dat de Transitievisie Warmte eind 2021 aan u zal worden voorgelegd. De overheveling is noodzakelijk om de bijkomende kosten, zoals de inzet van externe expertise, te bekostigen.

Subsidieregelingen verduurzaming maatschappelijke accommodaties / isolatiemaatregelen particuliere woningen (€ 32.500)
De subsidieregelingen verduurzaming maatschappelijke accommodaties / isolatiemaatregelen particuliere woningen zijn gedurende het jaar 2020 vastgesteld (respectievelijk 1 augustus en 1 oktober) en hebben een looptijd tot en met 31 december 2021. Het bijbehorende subsidiebudget dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele looptijd van de regelingen. Daarom worden de in 2020 niet aangevraagde en uitgekeerde gelden overgeheveld naar 2021, zodat gedurende de resterende looptijd van de regelingen voldoende budget beschikbaar is. De budgetten behorende bij de subsidie-regelingen dienen ook in 2021, tot aan het eind van de looptijd beschikbaar te zijn (of zo lang de pot nog niet leeg is door aangevraagde subsidies). Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2021.

Uitvoeren energie besparende maatregelen (€ 26.400)

Op basis van het activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. We zijn dit verplicht voor alle gemeentelijke gebouwen waar we of meer dan 50.000kWh/jaar verbruiken of meer dan 25.000m3 gas/jaar verbruiken. Dit is voor 17 gebouwen het geval. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om LED-verlichting, isolatie van leidingen en het gebruik van tijdschakelaars en aanwezigheidsdetectie. Een deel van deze maatregelen moet op korte termijn worden uitgevoerd (zelfstandig moment) en een deel mag op de langere termijn worden uitgevoerd (natuurlijk moment). Dat kan bijvoorbeeld gelijktijdig met het planmatig onderhoud of worden meegenomen tijdens een renovatie. Beide zijn echter verplicht. In 2020 is er een overzicht gemaakt van de maatregelen die voor deze gebouwen uitgevoerd moeten worden. De energiebesparende maatregelen welke op een zelfstandig moment genomen dienen te worden, zullen in de eerste helft van 2021 worden uitgevoerd. De voor overheveling voorgestelde middelen zijn bedoeld om de kosten daarvan te kunnen dekken.

Programma Bouwen en Wonen
Herinrichting woonwagenlocatie Sportlaan Drunen, Parallelweg Heesbeen en Nassaulaan Vlijmen (€ 93.000)

Opdracht is het herinrichten van de vier woonwagenlocaties. Het idee hierbij is dat de kosten die voortvloeien uit deze herinrichting bekostigd kunnen worden uit de opbrengsten van de verkoop / in erfpacht uitgaven van de standplaatsen. De herinrichting is in 2020 nagenoeg afgerond. Alleen op de locatie Nassaulaan dient er nog het e.e.a. te worden afgerond. Wij verwachten dat deze medio 2021 wordt afgerond. Het verkopen van de standplaatsen gaat langzaam. De verwachting is dat niet alles kan worden verkocht, een deel zal via erfpacht worden uitgegeven.

Implementatie omgevingswet (€ 255.000)

De invoering van de omgevingswet is trager verlopen dan het Rijk aanvankelijk  had voorzien. Het ingaan van de omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Door de vertraging bij het rijk ontbrak ook de vereiste duidelijkheid over de wijze waarop het toekomstige omgevingsbeleid en de regelingen opgenomen konden worden in het nieuwe digitale stelsel. De gemeentelijke voorbereidingen zijn derhalve ook getemporiseerd en vinden ook in 2021 plaats. Daardoor zijn het opstellen van de omgevingsvisie en de voorbereiding op het opstellen van omgevingsplannen doorgeschoven. Deze werkzaamheden zullen nu grotendeels in 2021 worden uitgevoerd.

Overhevelingen ten laste van reserves

Programma Sociaal Domein
Aankoop en verbouwing kerk Herpt voor stichting Dorpshuis Herpt (€ 250.000)

Recentelijk hebben de Stichting Dorpshuis Herpt en het kerkbestuur/bisdom overeenstemming bereikt over de aankoop van de kerk. Om uitvoering te geven aan het burgerinitiatief Dorpshuis 2.0 Herpt heeft de stichting een businessplan aan ons voorgelegd. Wij hebben besloten om de Stichting Dorpshuis Herpt op basis van beschikking een eenmalige subsidie te verlenen voor de nadere invulling van het project Dorpshuis Herpt 2.0. Met dit bedrag kan de aankoop van de kerk gerealiseerd worden en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. In december 2021 moet de definitieve planvorming worden opgeleverd en is er daarmee ook sprake van een ‘go’ of ‘no go’ moment. Voor de betaling die reeds heeft plaatsgevonden is de toegezegde eenmalige subsidie van € 250.000 overgeheveld naar 2021.

Budget voor initiatieven tegen eenzaamheid (€ 70.900)

Het werkbudget eenzaamheid bedraagt in totaal € 100.000 en is toegekend voor twee jaar (2020 en 2021). In 2020 zijn er verschillende initiatieven tegen eenzaamheid die budget hebben gekregen en dit budget blijft ook in 2021 toegankelijk voor initiatieven tegen eenzaamheid. Het bedrag dat in 2020 niet is toegekend, wordt daarvoor overgeheveld naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36