Jaarrekening

Overzicht eenmalige baten en lasten

Overzicht eenmalige baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:

Omschrijving (bedragen in €)

 Rekening 2020

Baten:

Programma Bestuur en beheer

Verkoop gemeentelijke eigendommen

517.323

Programma Openbare orde en veiligheid

Uitbetaling positieve resultaat over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord

86.000

Programma Verkeer en Vervoer

Verhaal schade fietsbrug Drunen

85.517

Programma Economie en recreatie

OHW Winstnemingen bouwgrondexploitatie bedrijven (via AR)

1.548.242

Verliesvoorzieningen rentewijziging (via AR)

92.101

Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2020

-175.069

Programma Onderwijs

Extra middelen voor Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC)

85.000

Programma Sociaal Domein

Rijkbijdrage Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

8.820.043

Programma Bouwen en wonen

OHW Winstnemingen bouwgrondexploitatie wonen (via AR)

323

OHW dotatie Rood voor Groen (via BR)

153.250

OHW dotatie Bovenwijks (via BR)

108.577

Verliesvoorzieningen rentewijziging (via AR)

885.760

Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2020

657.498

Vrijval voorziening afgewikkelde complexen

55.537

Onttrekkingen uit reserves

Algemene reserve: afkoop negatief vermogen Stadsgewest

224.619

Reserve verkoop HNG

9.102

Reserve uitvoering cultuurnota

14.756

Reserve Sociaal Domein

2.805.128

Reserve wegen

1.964.697

Reserve riolering

90.598

Reserve Rood voor Groen: EVZ Hedikhuizense Maas

810

Totaal:

18.029.812

Lasten:

Programma Bestuur en beheer

Verkoopkosten gemeentelijke eigendommen

73.251

Afwaardering perceel Bosscheweg tot natuurwaarde

204.255

Storting in voorziening pensioenen wethouders

30.000

Programma Openbare orde en veiligheid

Verkoop brandweerkazernes (opbrengst minus boekwaarde en achterstallig onderhoud)

40.000

Programma Verkeer en Vervoer

herstelkosten schade fietsbrug Drunen

47.942

Programma Sport en cultuur

Ondersteuning burgerinitiatief de schroef

24.153

Extra afschrijving boekwaarde veld 1 MHCD tot € 0 ivm vervanging

101.146

Programma Sociaal Domein

Rijkbijdrage Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

8.820.043

Programma Bouwen en wonen

Implementatiekosten Omgevingswet

131.500

Programma Duurzaamheid, milieu en afval

Afkoop negatief vermogen Stadsgewest

224.619

Toevoegingen aan reserves

Algemene reserve: dotatie netto effect verkoop gem eigendommen

444.072

Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen (Reserve IHP)

684.548

Dotatie reserve baggeren

100.000

Reserve bijdrage bedrijven GOL

121.435

Dotatie reserve lichtmasten

179.466

Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond bedrijven

1.640.343

Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond wonen

886.083

Dotatie reserve sociaal domein

120.000

Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen

108.577

Dotatie reserve rood voor groen bouwgrond

153.250

Dotatie reserve rood voor groen

20.432

Dotatie reserve egalisatie afvalstoffenheffing

1.038.620

Dotatie reserve riolering

398.232

Dotatie reserve onderhoud schoolgebouwen

61.784

Totaal:

15.653.751

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36