Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2020

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuur en beheer

0.1

Bestuur

2.764

-2.764

0.2

Burgerzaken

1.314

390

-924

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.577

1.368

-209

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

174

181

8

02

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.619

-40

-2.659

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.329

31

-1.298

03

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

51

51

2.1

Verkeer en vervoer

6.305

549

-5.756

2.2

Parkeren

102

17

-85

04

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

26

41

14

3.1

Economische ontwikkeling

177

-177

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.378

6.878

1.500

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

76

23

-52

3.4

Economische promotie

538

318

-220

5.5

Cultureel erfgoed

151

10

-141

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

3.729

88

-3.642

05

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.341

27

-1.315

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.756

755

-1.001

06

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

448

-448

5.2

Sportaccommodaties

3.961

1.113

-2.849

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.783

152

-1.631

5.4

Musea

347

37

-311

5.6

Media

1.017

209

-807

07

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.493

263

-3.231

6.2

Wijkteams

1.814

-1.814

6.3

Inkomensregelingen

19.483

18.040

-1.444

6.4

Begeleide participatie

1.812

-1.812

6.5

Arbeidsparticipatie

4.010

-4.010

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.623

3

-1.619

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.501

133

-8.368

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.822

-8.822

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

575

-575

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

890

-890

7.1

Volksgezondheid

1.730

12

-1.717

08

Duurzaamheid, milieu en afval

7.2

Riolering

3.550

3.956

406

7.3

Afval

3.713

5.175

1.462

7.4

Milieubeheer

1.325

10

-1.316

09

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

858

107

-751

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

5.376

7.191

1.815

8.3

Wonen en bouwen

1.465

1.026

-439

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

1.694

2.140

447

0.61

OZB woningen

431

6.117

5.686

0.62

OZB niet-woningen

76

2.718

2.642

0.64

Belastingen overig

196

310

114

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

61.656

61.656

0.8

Overige baten en lasten

1.104

1.104

Overhead

0.4

Overhead

10.656

770

-9.886

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

-132

132

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

6.177

6.809

632

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

125.050

129.736

4.685

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36