Jaarrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Heusden van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de gemeente Heusden is € 201.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 120.951

€ 82.900

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.447

€ 15.267

Subtotaal

€ 141.398

 € 98.167

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 141.398

€ 98.167

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 115.734

€ 78.995

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.677

€ 13.761

Subtotaal

€ 135.411

 € 92.756

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

Bezoldiging

€ 135.411

€ 92.756

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36