Jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen

Begrotingsoverschrijdingen op kredieten

Op basis van de paragraaf investeringen is beoordeeld of er investeringen zijn gedaan die het krediet hebben overschreden. Hieronder worden de projecten gegeven die een overschrijding hebben ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. Als ondergrens is € 1.000 gehanteerd.

Programma's

Begroot na wijziging

Realisatie 2020

Realisatie totaal

Saldo

rechtmatig cf begrotingscriterium

Financiën (*€ 1.000)

Lasten

Lasten

Lasten

1. Aanschaf vrachtwagen

164.000

166.545

166.545

-2.545

N

2. Van Greunsvenpark

941.500

87.539

942.898

-1.398

N

3. Vervanging toplaag veld LTC Hoge Heide

116.000

119.177

119.177

-3.177

N

4. Herinrichting kavelingenweg

132.650

712

142.694

-10.044

J

Toelichting voornaamste overschrijding op kredieten:

  1. De aanschaf van vrachtwagen is duurder uitgevallen dan begroot. Er is gebruikt gemaakt van een extra optie waardoor de prijs van aanschaf iets hoger is geworden dan van tevoren ingeschat conform het aangevraagde krediet. Dit betreft een overschrijding van de begrotingsrechtmatigheid.
  2. Door een administratieve correctie bleken er toch meer kosten gerealiseerd te zijn dan begroot. Het betreft een beperkte overschrijding op het totaal budget. Echter, telt het wel mee als begrotingsonrechtmatigheid.
  3. De overschrijding betreft deels hogere lasten en deels lagere inkomsten dan begroot. De hogere kosten betreft meerkosten voor vervanging van de toplaag. De lagere inkomsten komt doordat de SPUK-vergoeding dit niet volledig compenseert. In 2021 is bekend geworden dat het plafond voor de SPUK-uitkering niet is bereikt waardoor het restant toch wordt ontvangen hoewel het krediet al is afgesloten. In dat ligt betreft de overschrijding alleen de overschrijding van de lasten van € 1.200.
  4. De herinrichting van de kavelingenweg maakt onderdeel uit van de herinrichting van woonwagenlocaties. Hiervoor zijn middelen in de exploitatie gereserveerd. Ook in deze jaarrekening wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. Onderdeel van dit project is de uitgifte van kavels door verkoop of pacht. De ingeschatte opbrengst is nog niet gerealiseerd. Er is echter wel sprake van een overschrijding van € 10.000 op de lasten. Dit laatste komt doordat, door de langer dan verwachte looptijd, er meer uren nodig zijn dan van tevoren is ingeschat.. Op het moment dat de opbrengst gerealiseerd wordt zal er naar verwachting geen overschrijding van het krediet zijn. Er is dan ook geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36