Jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen

Begrotingsoverschrijdingen per programma

Programma's

Begroot na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Lasten

Lasten

1. Bestuur en beheer

5.561.994

5.829.043

-267.049

1

2. Openbare orde en veiligheid

4.031.749

3.947.904

83.845

 

3. Verkeer en vervoer

6.843.646

6.407.497

436.149

 

4. Economie en recreatie

13.646.140

10.075.818

3.570.322

 

5. Onderwijs

3.388.777

3.097.184

291.593

 

6. Sport en cultuur

7.869.055

7.544.814

324.241

 

7. Sociaal domein

53.610.922

52.972.092

638.830

 

8. Duurzaamheid, Milieu en afval

12.146.155

8.588.079

3.558.076

 

9. Bouwen en wonen

9.264.562

7.698.398

1.566.164

 

Algemene dekkingsmiddelen

2.372.390

2.396.891

-24.501

2

Overhead

10.622.854

10.451.564

171.290

Mutatie reserves

2.838.686

3.644.948

-806.262

3

Toelichting op begrotingsoverschrijdingen:

  1. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding is  de boekhoudkundige verwerking van het vaststellen van het BP Nassau Dwarsstraat. Hierdoor is een deel van het plangebied aangewezen als foerageergebied voor de steenuil. Hierdoor wordt de boekwaarde naar natuurwaarde afgewaardeerd. Deze last is in 2020 verwerkt. Aangezien de vaststelling van het raadsbesluit in 2021 is genomen, maar de boekhoudkundige verwerking van de afwaardering in 2020 plaatsvindt was dit niet te voorzien. De overschrijding  telt daardoor niet mee voor het oordeel van de accountant. Verder zijn er meerkosten voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen, maar daar staan ook hogere inkomsten van de gemeentelijk eigendommen tegenover.
  2. De overschrijding op de lasten bij de algemene dekkingsmiddelen komen met name doordat er meer uren zijn geschreven dan begroot voor belastingen. De uitgevoerde werkzaamheden liggen in het verlengde van het beleid en de overschrijding op de uren was ten tijde van de tweede bestuursrapportage (over eerste 8 maanden) nog niet zichtbaar. Daarmee is het geen begrotingsonrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel van de accountant.
  3. De lasten van de mutaties reserves betreffen de stortingen in de reserves. Deze wordt met name veroorzaakt door de storting van een positief resultaat van ruim € 650.000 in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid. De hogere storting is deels een gevolg van hoger dan verwachte baten en lager dan verwachte lasten. Deels is dit bijgesteld bij de 2de bestuursrapportage, maar bij jaarrekening bleek het resultaat nog positiever te zijn. Dit was niet eerder voorzien en daarom is dit ook geen begrotingsonrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel van de accountant.
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36