Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft het verband aan tussen de weerstandscapaciteit waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen dekkingsmaatregelen zijn getroffen. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen.
Niet alle benoemde risico’s zullen zich tegelijk voor gaan doen. Om een inschatting te maken van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo analyse. Dit is een simulatietechniek waarbij voor een risico 100.000 verschillende scenario’s worden doorgerekend. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens berekend met een zekerheidspercentage van 90%. Dat is het bedrag waarmee we 90% van die scenario’s kunnen dekken en 10% van de scenario’s niet.

Deze simulatie wordt uitgevoerd voor alle risico’s met uitzondering van het risico van de grondexploitaties. Voor de grondexploitaties wordt een afzonderlijke simulatie uitgevoerd zoals toegelicht in de ‘Toelichting grondexploitaties 2020 gemeente Heusden’. Het totaal van beide simulaties is de benodigde weerstandscapaciteit en bedraagt ca. € 9,9 mln.. Dit bedrag is iets afgenomen ten opzichte van het vorige peilmoment.

De totaal beschikbare weerstandscapaciteit is berekend op € 25,1 mln. waarmee de berekende weerstandcapaciteit op dit moment uitstekend is.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36