Paragrafen

Lokale heffingen

De belastingen die tot woonlasten leiden, zijn de onroerende zaakbelastingen voor de eigenaar, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de gebruiker.
Voor de tarieven van de onroerende zaakbelastingen is de gemeenteraad voor het jaar 2020 alleen uitgegaan van 1,4% inflatiecorrectie.

Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing streeft de gemeente naar een kostendekkend niveau.
Wanneer er door een verschuiving in het aangeboden afval alsnog een dekkingstekort of -overschot ontstaat, wordt dit onttrokken, respectievelijk toegevoegd aan de daartoe ingestelde egalisatiereserve.
Overigens zal in 2021 een voorstel komen om hier een voorziening van te maken. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de provincie bij het toezicht op de begroting 2021.
Op basis van de geraamde kosten voor 2020 en het uitgangspunt om volledige kostendekkendheid na te streven zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2020 verhoogd. Dit heeft alleen geleid tot verhoging van het vastrecht. De tarieven voor een inworp in een ondergrondse container, lediging van de pmd (240 liter)- en gft (140 liter) minicontainer zijn in 2020 gelijk gebleven aan de tarieven van 2019, respectievelijk € 2,30, € 1,70 en € 1,00.

Vanaf maart 2020 zijn we geconfronteerd met de Covid-19 pandemie. De maatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen ter bestrijding van het virus hebben een grote impact op onze samenleving. Het thuiswerken en de sluiting van bijvoorbeeld scholen hebben ertoe geleid dat inwoners met name meer afval hebben aangeboden. Op basis van de gegevens in 2020 betekent dit per huishouden ongeveer gemiddeld 15 keer een inworp in een ondergrondse container. In de begroting 2020 is uitgegaan van gemiddeld 11 inworpen. Ook geldt vanaf 1 april 2020, door de nieuwe deelnemersovereenkomst met onze afvalverwerker, een nieuwe vergoedingenstructuur voor PMD-afval. Hierdoor zijn onze afvalkosten voor 2020 aanzienlijk afgenomen. Verder is er in 2020 minder PMD afval afgekeurd, waardoor er een hogere vergoeding is ontvangen. Ook is in 2020 een grote voordelige eindafrekening ontvangen voor de sortering, verwerking en vermarkting van het PMD-afval over de jaren 2017-2019.

Door de hogere opbrengsten en deze lagere kosten is er een overdekking ontstaan in 2020. Overigens zijn er in het verleden tekorten uit de algemene reserve onttrokken, welke conform een hiervoor genomen raadsbesluit weer teruggestort worden naar de algemene reserve zodra het resultaat op afval dit toelaat.

De tarieven voor de rioolheffing werden voor 2020 verhoogd met 5,4% conform de gekozen financieringsvariant van het Waterplan 2018 – 2022. Uit de realisatie van de exploitatie blijkt dat er een kostendekkingspercentage van 97,4% wordt gerealiseerd. De kosten bestaan uit € 3.202.000 uit  exploitatiekosten en kosten groot onderhoud en voor een bedrag van € 811.000 zijn kosten gemaakt voor vervangingsinvesteringen vanuit het Waterplan.

Kostendekkenheid Tarieven

Geraamde kosten 2020*

Geraamde opbrengsten 2020*

Dekkings-percentage

Werkelijke kosten 2020

Werkelijke opbrengsten 2020

Gerealiseerd dekkings-percentage

Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat

€ 3.891.000

€ 3.891.000

100,0%

€ 3.134.000

€ 4.172.000

133.1%

Rioolheffing

€ 3.862.000

€ 3.862.000

100,0%

€ 4.013.000

€ 3.910.000

97,4%

Parkeerbelasting

€ 93.000

€ 82.500

88,0%

€ 101.000

€ 68.000

         67,3%

Lijkbezorgingsrechten

€ 219.000

€ 150.000

68,4%

€ 190.000

€ 181.000

95,2%

Leges

€ 1.709.000

€ 1.696.000

99,2%

€ 1.531.000

€ 1.479.000

96,6%

*ter vergelijking zijn hier de cijfers uit de oorspronkelijke begroting 2020 weergegeven. Bij de rioolheffing is bij de geraamde kosten rekening gehouden met de storting in de spaarvoorziening

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36