Paragrafen

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Onroerende-zaakbelastingen

8.862

8.835

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van diegene die op 1 januari gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. Te onderscheiden zijn:

  • De gebruikersbelasting (niet-woningen), die wordt opgelegd aan degene die de onroerende zaak gebruikt;
  •   De eigenarenbelasting (woningen en niet-woningen), die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak.

Degene die op 1 januari de onroerende zaak in eigendom heeft en/of hiervan gebruik maakt, betaalt onroerende zaakbelasting voor het hele jaar. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is de basis voor de heffing. De waarde is met een WOZ-beschikking vastgesteld. De WOZ-waarden worden via de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) geleverd aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap.
De geringe minderopbrengst is met name veroorzaakt door leegstand bij de categorie niet-woningen.

Afvalstoffenheffing

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Afvalstoffenheffing (incl. Milieustraat)

3.891

4.172

Op basis van de milieuwetgeving is de gemeente verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en af te voeren. De kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de burgers. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de kosten en het saldo in de egalisatiereserve waarbij getracht wordt grote schommelingen tussen jaren te vermijden. In 2020 zijn de gerealiseerde kosten € 3.134.000 inclusief overhead van € 272.000. De gerealiseerde baten zijn € 4.172.000. De gestegen opbrengsten zijn ontstaan, omdat door Corona mensen meer thuis zijn en hierdoor meer restafval is aangeboden.

Rioolheffing

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Rioolheffing

3.862

3.910

Rioolheffing wordt geheven om de aanleg en de instandhouding van het gemeentelijk rioleringsstelsel te kunnen bekostigen. In het Waterplan Heusden 2018-2022 voorheen het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) zijn voor de langere termijn de vervanging van de riolering, alsmede de onderhoudskosten daarvan, aangegeven.

De totale toerekenbare kosten van de riolering bedroegen in 2020 € 4.013.000, inclusief ca. € 315.000 overhead. Het saldo van deze lasten en de werkelijke baten ad € 103.000 is gemuteerd met de betreffende spaarvoorziening danwel de egalisatiereserve riolering. Het dekkingspercentage is 97,4 %. Deels  wordt dit veroorzaakt door lagere kosten dan begroot van onder andere de interne uren  en minder dan verwacht uitbetaalde afkoppelsubsidie. Daarnaast zijn de kosten voor preventief groot onderhoud wat hoger en zijn er enkele projecten opgestart waarbij kosten gemaakt zijn voor vervangingsinvesteringen. In 2019 is het waterplan 2018-2022 vastgesteld waarin gekozen is voor de spaarvariant ten aanzien van toekomstige investeringen.

Hondenbelasting

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Hondenbelasting

247

257

Begrafenisrechten

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Begrafenisrechten

174

181

De tarieven werden voor het jaar 2020 met 1,4% inflatiecorrectie verhoogd. Het gerealiseerde dekkingspercentage is 95,2% ten opzichte van een begroot percentage van 68,4%. In de lasten is
€ 174.000 aan toegerekende lasten gerealiseerd en € 16.000 aan overhead toegerekend, in totaal
€ 190.000.

Parkeerbelasting

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Parkeerbelasting

83

69

De baten bestaan uit parkeerbelasting (Vesting Heusden), parkeervergunningen en parkeerboetes. De lagere opbrengst is met name veroorzaakt doordat er minder parkeerboetes zijn en minder parkeergeld is ontvangen.

Toeristenbelasting

 belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Toeristenbelasting

94

76

Toeristenbelasting wordt geheven van degene, die gelegenheid tot verblijf met overnachting biedt aan niet-ingezetenen, voor zover deze persoon of instelling belang daarbij heeft. Dit betreffen hotels, pensions, bed & breakfast gelegenheden. Door de maatregelen die de rijksoverheid ter bestrijding van het coronavirus heeft getroffen hebben sommige exploitanten minder gasten kunnen ontvangen, hierdoor is de opbrengst dus lager dan geraamd.

Marktgelden en standplaatsen

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Marktgelden en standplaatsen

26

24

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven van een standplaats op voor de openbare dienst bestemde en door het college als marktterrein aan te wijzen plaatsen.
De inkomsten op basis van de tarieven 2020 (inclusief 1,4% verhoging) bedragen voor marktgelden
€ 4.404 (begroot € 4.500) en voor standplaatsen € 19.250 (begroot  € 21.000).

Reclamebelasting

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Reclamebelasting

34

34

Onder de naam reclamebelasting wordt binnen een vooraf bepaald gebied een belasting geheven voor openbare aankondigingen (o.m. reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengsten worden na aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten (onder meer invorderingskosten) gestort in een ondernemersfonds.

Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten, zoals het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing en de daarbij behorende tarieven zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel.

Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen echter vrij worden vastgesteld. Met name voor de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten is van rijkswege een maximum tarief bepaald. Retributies zijn bedoeld om met de inkomsten uit de belastingheffing bepaalde gemeenteactiviteiten te bekostigen. Om te voorkomen dat gemeenten met deze specifieke belastingen ook andere activiteiten financieren, mogen slechts kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Dit is ook in 2020 gebeurd. Op basis van de realisatie 2020 is een kostendekkendheid van 96,6 % gerealiseerd. De toegerekende overhead is € 528.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36