Paragrafen

Grondbeleid

De afgelopen jaren zijn de economie en de woningmarkt hersteld. De woningmarkt draait nog op volle toeren en de stijging van woningbouwprijzen bleef ook na corona doorgaan. Dit valt te verklaren door de grote vraag op de woningmarkt in verhouding tot het aanbod dat (landelijk) door het stikstofdossier is afgenomen. De verwachting is dat de woningprijzen op den duur zullen stabiliseren.

Het programma wat is opgenomen in de grondexploitaties is geactualiseerd op basis van de marktontwikkelingen en afgestemd op de gemeentelijke woningbouwplanning van eind 2020. Veel aandacht gaat vanzelfsprekend uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Maar de gevolgen voor de woningmarkt zijn dus vooralsnog beperkt gebleven. Het zijn vooral specifieke sectoren die hard zijn getroffen door corona.

De onzekerheid rondom corona zal nog wel even blijven. Ondertussen zijn er signalen dat de Nederlandse economie het vermogen bezit om relatief goed te anticiperen op de gevolgen van corona. Ondanks toenemende werkloosheid en toenemende overheidsschulden, zijn er begin 2021 gunstige signalen vanuit verschillende kanten (CBS, DNB, Rabobank). De inschatting is dat het herstel van de economie dit keer snel kan gaan. Na de eerste golf was het herstel al vrij scherp. De Rabobank gaf in maart 2021 aan dat de economie eind 2021 weer op het niveau van voor corona kan zijn. DNB gaf in december aan dat de economische crisis minder diep was dan gevreesd. De mate en het tempo van verder herstel blijft afhankelijk van de duur en het niveau van de coronamaatregelen.

Het CPB signaleerde dat de wereldhandel in december 2020 al weer op het oude niveau was. De verwachting is dat de wereldeconomie in 2021/2022 verder zal herstellen onder aanvoering van de Verenigde Staten en China. Bij een snel herstel kunnen de rente en inflatie toenemen. In maart 2021 blijkt dat de Europese Centrale Bank maatregelen neemt om rentestijgingen te beperken.

De mogelijke consequenties van het stikstofdossier op de grondexploitaties zijn al eerder in beeld gebracht en worden gevolgd. Stikstof levert vooralsnog geen grote belemmeringen op en kan onder andere voor de grote grondexploitaties naar verwachting voldoende worden onderbouwd. In den lande zie je wel dat stikstof tot vertraging leidt van projecten of kan leiden tot extra kosten. Maar het is niet zo dat stikstof woningbouw in het geheel onmogelijk zal maken.

De geactualiseerde provinciale woningbehoefteprognose van 2020 maken meer woningbouw mogelijk. Landelijk is aandacht voor het oplossen van het woningtekort met maatregelen als de woningbouwimpuls. In Heusden is de afgelopen jaren al veel gebouwd. De woningbehoefte is niet in iedere kern hetzelfde. Bij de doorvertaling in de gemeentelijke woningbouwplanning spelen ook projecten die door derden (kunnen) worden opgepakt een rol. De maatregelen om te kunnen sturen in het woningaanbod zijn in het vervolg op de Woonvisie in beeld gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36