Paragrafen

Grondbeleid

Naast de algemene risico’s (prijs, planning en programma) zijn voor de projecten de specifieke risico’s in beeld gebracht. Het grootste risico betreft de daadwerkelijke realisatie van alle vervolgfasen in het project De Grassen. Dit risico blijft zolang er nog bestemmingswijzigingen nodig blijven om de ingerekende opbrengsten uiteindelijk volledig te kunnen realiseren. Dat is nodig omdat de boekwaarde van dit project tot het einde van het project aanzienlijk blijft. De lopende procedure rondom het GOL kan tot vertraging van de woningbouw leiden. Toekomstige fases blijven afhankelijk van de ontwikkeling van de woningbehoefte op langere termijn (na 2026).

In Steenenburg nam het risico met de vaststelling van het bestemmingsplan aanzienlijk af. In Geerpark is het risico beperkt, omdat er al verkoopovereenkomsten zijn voor de laatste fasen. In Metal Valley is een groot deel van de plannen inmiddels gerealiseerd en is er ook belangstelling voor de resterende kavels.

De Toelichting grondexploitaties 2020 en de paragaaf weerstandsvermogen geven een nadere onderbouwing van de gesignaleerde risico’s. Niet alle risico’s treden tegelijk op. Op basis van de kans van optreden, is een benodigde buffer in het weerstandsvermogen voor grondexploitaties berekend van € 8,3 miljoen. Dit voor het geval de werkelijke verliezen hoger uitvallen dan het verlies waarvoor voorzieningen zijn gevormd. Daarmee zijn de risico’s vanwege de grondexploitaties afdoende afgedekt.

Een eventuele toename op termijn van de hypotheekrente kan negatief uitwerken op de verkoopbaarheid en prijsontwikkeling van koopwoningen.  Aan de andere kant blijft de rente in de grondexploitatieberekeningen de komende jaren laag en heeft een vertraging van verkopen daardoor minder effect op de grondexploitaties.

Doordat de grondprijzen van vrije kavels de afgelopen jaren relatief minder zijn gestegen dan de grondwaarde, blijft er ruimte om de grondprijzen ook in mindere tijden te indexeren en afnemende grondwaardes op te kunnen vangen. Desondanks is in de risicoberekeningen de kans op negatieve gevolgen van een economische crisis op de grondprijzen voorzichtigheidshalve verhoogd.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36