Paragrafen

Grondbeleid

De grondexploitatieberekeningen zijn ultimo 2020 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen is de voorziening voor verliesgevende complexen afgenomen van € 15,6 miljoen naar
€ 13,9 miljoen. Deze afname is als volgt te verklaren:

  • een afname van € 1 miljoen door de verlaging van de rekenrente van 1,4% naar 1%;
  • een verdere afname met € 0,5 miljoen bij de actualisering van de grondexploitaties;
  • een afname van € 0,2 miljoen door een afgesloten complex (Ruimte voor Ruimte) in 2020.

Voor het project Steenenburg nam de verliesvoorziening af. Door de concretisering van de plannen kon onder meer gerekend worden met hogere opbrengsten. In het project Geerpark nam het resultaat af. Dit kwam vooral door een verhoogde raming van de kosten van een rotonde. Voor het project Hoog II is weer een verliesvoorziening gevormd. Dit was nodig omdat rekening is gehouden met meer benodigde ruimte voor waterberging in het plan zelf.

De opbouw van de verliesvoorziening en de mutaties blijken uit de volgende tabel:

Project (bedragen x €1.000)

1-1-2020

31-12-2020

jaarrekening

bij 2e berap 2020

jaarrekening

eindwaarde 1,4%

eindwaarde 1,0%

eindwaarde 1,0%

- Geerpark

3.450

3.315

3.587

- Het Hoog II, Nieuwkuijk

-90

-150

68

- Verdoorn Heesbeen

131

127

127

- Steenenburg

9.386

8.586

7.702

- Victoria, Haarsteeg

401

389

378

- De Gorsen, Elshout

388

364

367

- Ruimte voor Ruimte, Haarsteeg

254

251

-

- Schoolstraat-Zuid Drunen

1.526

1.526

1.487

- Nassaudwarsstraat, nabij 3

98

97

206

Totaal voorziening verliescompensatie

15.544

14.505

13.922

Reservering voor afgewikkelde complexen
De voorziening voor afgesloten complexen nam in 2020 af van € 373.000 begin boekjaar naar
€ 204.000 eind 2020. De afname valt te verklaren door uitgaven gedurende 2020 € 113.000 en door een vrijval van ongeveer € 60.000 voor twee projecten waar geen kosten meer worden verwacht.
Het grootste deel van het saldo eind 2020 betreft nog de resterende kosten voor het project Parklaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36