Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Openbare orde en veiligheid

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

3.556

3.847

4.032

3.948

Baten

13

10

33

-9

Saldo

-3.544

-3.837

-3.999

-3.957

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen uit reserves

0

0

0

0

Per saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.544

-3.837

-3.999

-3.957

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Crisisbeheersing en brandweer

-23

Openbare orde en veiligheid

65

Voordelig verschil

42

Voornaamste verschillen:

Openbare orde en veiligheid

Er zijn meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) vanwege Corona.

-43.000

De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud leidt tot een eenmalig nadeel in 2020 van € 40.000

-40.000

De uitbetaling van het positieve resultaat over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord leidt in de exploitatie tot een eenmalig voordeel van € 76.000 in 2020.

76.000

Openbare orde en veiligheid

Er zijn meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) vanwege Corona.

-31.000

De Pilot meldingsbereidheid is vanwege prioritering in werkzaamheden (Corona) in 2020 niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

24.000

Het Bibob budget is in 2020 niet volledig besteed. Het budget voor 2021 is reeds bij het opstellen van de begroting 2021 met € 21.000 afgeraamd.

27.000

Overige verschillen

29.000

Saldo verschil

42.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-3.957

Saldo jaarrekening 2019

-3.544

Nadelig verschil

-413

Voornaamste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer

Er zijn in 2020 meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet vanwege Corona.

-129.000

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2020 hoger dan in 2019.

-169.000

De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud leidt tot een eenmalig nadeel in 2020 van € 40.000. Daar tegenover staan lagere kapitaallasten en onderhoudskosten van in totaal € 68.000 ten opzichte van 2019. Per saldo een voordeel van € 28.000

28.000

Openbare orde en veiligheid

Er zijn in 2020 meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet vanwege Corona. Daarnaast waren er in 2019 een aantal vacatures die niet direct zijn ingevuld.

-208.000

In 2020 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven lager dan in 2019. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd.

82.000

Overige verschillen

-17.000

Saldo verschil

-413.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36