Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Sociaal domein

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

40.321

40.027

53.611

52.752

Baten

9.130

8.929

17.440

18.451

Saldo

-31.191

-31.097

-36.171

-34.301

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

1.010

0

120

340

Onttrekkingen uit reserves

2.605

15

4.111

2.925

Per saldo mutaties reserves

1.595

15

3.991

2.585

Saldo inclusief mutaties reserves

-29.596

-31.082

-32.181

-31.716

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Samenkracht en burgerparticipatie

908

Participatie (incl. schuldhulpverlening)

935

WMO - Jeugd

-5

Volksgezondheid

32

Voordelig verschil

1.870

Voornaamste verschillen:

Algemeen

Over diverse taakvelden binnen dit programma zijn minder uren gerealiseerd dan begroot was. Dit leidt tot een voordeel.

165.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat het bestuur van het dorpshuis Herpt in 2020 nog geen overeenkomst heeft voor de aankoop van de kerk in Herpt (€ 250.000). Hiervoor wordt opnieuw een overheveling van middelen naar 2021 voorgesteld. Inmiddels is er wel een overeenkomst en is het bedrag betaald.

250.000

Binnen de huisvesting, integratie en participatie van statushouders is een voordeel van € 139.000. Dit wordt veroorzaakt door het voordeel op de rijksmiddelen die we voor de huisvesting, integratie en participatie van statushouders hebben ontvangen. Daarnaast zijn in 2020 middelen ontvangen voor de voorbereiding en de invoeringskosten die gemaakt worden voor de nieuwe wet inburgering. De vergoeding voor de invoeringskosten is ingezet voor uitbreiding van beleidscapaciteit voor 1 jaar. Het gaat dan naast het toewerken naar de nieuwe wet inburgering ook om beleid en ondersteuning voor de huidige groep inburgeraars. Deze kosten lopen door in 2021. Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

139.000

Het werkbudget eenzaamheid is toegekend voor twee jaar (2020 en 2021). In 2020 zijn er verschillende initiatieven tegen eenzaamheid die budget hebben gekregen en dit budget blijft ook in 2021 toegankelijk voor initiatieven tegen eenzaamheid. Het bedrag dat in 2020 niet is toegekend, wordt daarvoor overgeheveld naar 2021.

71.000

Het college heeft op 17 november 2020 de beleidsregel ‘subsidie coronacompensatie maatschappelijke organisaties en verenigingen’ vastgesteld. Aanvragen kunnen hiervoor moeten nog worden ontvangen en beoordeeld. Voor de afwikkeling wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

52.000

Rond de zomer werd bekend dat middelen ter voorkoming dak- en thuisloosheid beschikbaar zouden komen. Er is al wel een concreet idee voor de inzet van deze middelen waarover al met een aantal partijen is afgestemd, maar dit was eind 2020 nog niet gereed voor besluitvorming. Voor de uitvoering in 2021 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

18.000

Participatie

Op basis van de laatste cijfers met betrekking tot de jaarrekening 2020 van Baanbrekers is in de jaarrekening van de gemeente een voordeel opgenomen van € 924.000 op de deelnemersbijdrage. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening van Baanbrekers is het voordeel in de gemeentelijke jaarrekening meegenomen. De definitieve bijdrage voor WSW is lager vastgesteld dan verwacht bij de 2e berap. Daarnaast is het bedrag voor de bonus beschut werken een voordeel voor de gemeente omdat dit niet doorgesluisd hoeft te worden naar Baanbrekers.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

991.000

Binnen armoedebeleid blijkt dat de uitvoering van de bijzondere bijstand heeft geleidt tot een nadeel van € 19.000. De bijzondere bijstand pakt hoger uit vanwege een (verdere) toename van de kosten voor bewind voering en kosten voor leningen en levensonderhoud gerelateerd aan statushouders. Voor de Heusdenpas zijn de kosten in 2020 € 13.000 hoger vanwege een groter aantal inwoners dat er gebruik van maakt.
De kosten voor schuldhulpverlening zijn ongeveer € 9.000 lager en de kosten van kwijtschelding zijn ongeveer € 39.000 hoger. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

-62.000

Zorg

De kosten voor Wmo vallen in totaal nadelig uit. Dit nadeel bestaat uit voor- en nadelen op de verschillende componenten (Hulp bij Huishouden, begeleiding/dagbesteding, voorzieningen tbv mobiliteit of huisaanpassingen).
Zo is op hulp bij huishouden ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel te zien van € 76.000 en bij begeleiding / dagbesteding eveneens een nadeel is van € 168.000. Het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van hulp bij huishouden is wederom toegenomen met ongeveer 160. Eind 2020 maakte er ongeveer 1.300 cliënten gebruik van hulp bij het huishouden. Het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van begeleiding is afgenomen met ongeveer 130 maar het benuttingspercentage is 15% gestegen waardoor de kosten hoger zijn.

In de vervoers-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen (rolstoelen) is per saldo een nadeel van € 59.000 ontstaan. Dit nadeel zit met name in de hogere kosten (€ 31.000) voor woonvoorzieningen en hogere kosten (28.000) voor rolstoelen.
Daarnaast zijn er kleinere verschillen bij de inkomsten uit eigen bijdrage en de kosten van de regiotaxi.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

-309.000

Jeugd

In 2020 zijn de kosten voor de jeugdhulp flink gestegen. Ook nu is op basis van een prognose (2e herijkte regionale deelbegroting jeugd 2020 en een 3e prognose begin 2020) een voorlopig resultaat 2020 opgenomen. Naast deze prognose is de hoogte van de jeugdhulp nog getoetst aan de eigen schatting van jeugdhulpkosten. Nog niet alle gegevens zijn dus definitief. Hierdoor kan er na vaststelling van de definitieve cijfers een afwijking van de in deze jaarrekening opgenomen cijfers ontstaan, wat zichtbaar zal worden in 2021. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is sprake van een positief effect.

Ten opzichte van de 2e prognose die gebruikt is voor de bijstelling van het budget bij de 2e bestuursrapportage komen de kosten nu lager uit. Hierover bent u middels een raadsinformatiebrief tussentijds geïnformeerd.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

247.000

Er is in 2020 sprake van een lichte afname van de kosten voor het persoonlijk passend pakket (maatwerk oplossingen) waardoor de kosten ongeveer € 20.000 lager zijn dan geraamd. Het voor het maatpact beschikbaar gestelde budget ad € 157.000 is in 2020 benut voor een bedrag van ongeveer € 10.000. Er worden minder zaken aangemeld voor het maatpact omdat er lokaal gewerkt wordt met het persoonlijk passend plan.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

176.000

Volksgezondheid

De vanaf 2020 beschikbare middelen voor de ambulantisering van de GGZ zijn niet geheel benut.

48.000

De kosten voor de licentie van de applicatie binnen het sociaal zijn verlaagd.

18.000

De kosten voor uitvoeringskosten voor kinderopvang en de kosten voor extra inzet jeugdbescherming zijn lager.

23.000

Overige verschillen

43.000

Saldo verschil

1.870.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-34.301

Saldo jaarrekening 2019

-31.191

Nadelig verschil

-3.110

Voornaamste verschillen:

In 2020 zijn er meer uren doorbelast dan in 2019.

-153.000

De kosten voor uitvoering van het armoede beleid zijn gestegen. Dit is met name het gevolg van hogere kosten kwijtscheldingen.

-34.000

Middelen voor participatie worden via de integratie uitkering verkregen, deze middelen storten we 1 op 1 door naar Baanbrekers. In 2020 was dit bedrag € 145.000 hoger dan in 2019. Op de totale begroting is dit echter neutraal omdat we ook van het rijk meer middelen hebben ontvangen dan in 2019. Dat valt echter onder het programma Algemene dekkingsmiddelen.

-145.000

De bijdrage aan Baanbrekers voor het jaar 2020 is € 19.000 hoger dan de bijdrage voor het jaar 2019.

-19.000

In 2020 is in regionaal verband besloten het project ‘Jeugdwerkloosheidsvrije regio’ voort te zetten en lokaal in te bedden. Een klein deel van de kosten wordt in de regionale begroting voor arbeidsparticipatie verwerkt. Voor onze gemeente gaat het in 2020 om een bedrag van € 57.000.

-57.000

De kosten voor woningaanpassingen zijn in 2020 lager dan in 2019. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in 2020 minder dure voorzieningen waren dan in 2019.

132.000

In 2020 zijn de inkomsten uit eigen bijdrage minder dan in 2019. Dit is mede het gevolg van het besluit van het Rijk om vanwege corona gedurende 2 maanden geen eigen bijdrage te innen.

-44.000

De kosten voor Hulp bij huishouden zijn in 2020 fors gestegen t.o.v. 2019.

-670.000

Bij de kosten voor WMO begeleiding zien we ook een stijging van de kosten in 2020 t.o.v. 2019.

-180.000

De gemeente is verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die met psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In de regio Hart van Brabant wordt hierin gezamenlijk opgetrokken en is de toegangsfunctie belegd bij de centrumgemeente Tilburg. Voor een groep kwetsbare mensen was nog geen passende woonvorm geregeld. Het betreft de groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die een beschermde woonvorm (nodig) hebben. Vanwege verschillende ontwikkelingen hebben wij besloten om de uitvoering voor Beschermd Wonen LVB en de bijbehorende middelen voor de jaren 2020 en 2021 over te dragen aan centrumgemeente Tilburg.

-150.000

De kosten voor jeugdhulp zijn ten opzichte van 2019 fors toegenomen. Er zitten hierin een aantal effecten. De stijging van het aantal jeugdigen en het aantal voorzieningen per jeugdige zijn een belangrijke oorzaak van de stijging. Middels diverse raadsinformatiebrieven is hierover gecommuniceerd.

-1.688.000

De bijdrage aan de GGD is in 2020 gestegen door indexering en uitbreiding van taken. En daarnaast zijn er van 2020 kosten in het kader van de  verplichte zorg GGZ.

-60.000

Overige verschillen

-42.000

Saldo verschil

-3.110.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36