Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Bouwen en wonen

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

15.513

11.111

9.265

7.698

Baten

14.732

10.780

9.235

8.324

Saldo

-782

-331

-29

625

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-802

626

1.394

1.148

Onttrekkingen uit reserves

56

0

0

0

Per saldo mutaties reserves

858

-626

-1.394

-1.148

Saldo inclusief mutaties reserves

76

-957

-1.423

-523


Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020


Specificatie verschil (x € 1.000):

Ruimtelijke ordening

172

Grondexploitatie

446

Wonen en bouwen

36

Voordelig verschil

654


Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

De invoering van de omgevingswet is trager verlopen dan het Rijk aanvankelijk  had voorzien. Het ingaan van de omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. De gemeentelijke voorbereidingen zijn derhalve ook getemporiseerd en vinden ook in 2021 plaats. Door de vertraging bij het rijk ontbrak ook de vereiste duidelijkheid over de wijze waarop het toekomstige omgevingsbeleid en de regelingen opgenomen konden worden in het nieuwe digitale stelsel. Daardoor zijn ook het opstellen van de omgevingsvisie en de voorbereiding op het opstellen van omgevingsplannen doorgeschoven. Deze werkzaamheden zullen grotendeels in 2021 worden uitgevoerd. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 255.000.

255.000

De uren van de projectleiders voor de implementatie van de omgevingswet zijn geraamd op overhead. Zij hebben deze uren verantwoord op ruimtelijke ordening, dit leidt op dit taakveld tot een overschrijding.

-83.000

Grondexploitatie

In de begroting 2020 was berekend dat vanuit de Grassen € 78.000 tussentijdse winst zou kunnen worden genomen. Na het herzien van de exploitatie ultimo 2020 bleek echter dat bedrag van € 14.000 in het verleden teveel aan tussentijdse winst is genomen per saldo een effect van € 92.000. Het complex Ruimte voor Ruimte Haarsteeg is in 2020 afgesloten als actief complex. Omdat in de voorziening verliesgevende bouwgrondcomplexen een hoger bedrag was opgenomen dan de boekwaarde ultimo 2020 ontstaat hier een positief effect van € 14.000

-78.000

De verkoop van bouwgrond is in enkele complexen achter gebleven bij de verwachting. Hierdoor worden stortingen in de reserve Rood voor Groen en bovenwijkse voozieningen niet gerealiseerd. Per saldo geeft dit een effect van € 168.000.

-168.000

De doorbelaste interne uren geven binnen dit taakveld een negatief effect. Op het taakveld 320 Grondexploitatie onderdeel wonen is dit bedrag als voordeel verantwoord.

-35.000

Voor het afronden van complexen waar de uit te geven bouwgrond volledig is verkocht wordt altijd een voorziening gevorm waarin de geprognosticeerde kosten worden opgenomen. Enkele complexen zijn nu volledig klaar en de gevormde voorziening kan worden afgewikkeld. Gebleken is dat in de voormalige complexen Wielblok, RvR Herpt, Venne West lll, Stiegerstraat en De Putter te hoge budgetten waren opgenomen. Een bedrag van € 67.000 kan nu vrijvallen.

67.000

De verliesvoorzieningen van de complexen Nassaudwarsstraat nabij 3; Steenenburg (onderdeel wonen); Geerpark (gemeentelijk deel); Victoria; de Gorsen en Van Delft Schoolstraat zijn ultimo 2020 beoordeeld op toereikendheid. Hierbij is gebleken dat deze voorzieningen voor € 657.000 konden vrijvallen. Een uitgebreide toelichting vindt u in het boekwerk grondexploitaties van de jaarrekening.

657.000

Wonen en bouwen

Er zijn minder leges gerealiseerd dan begroot (€ 50.000)
De leges opbrengsten zijn geraamd op € 1.100.000. Op deze schatting is de afwijking van € 50.000 relatief klein. Een directe oorzaak is hier niet aan te wijzen.

-50.000

De herinrichting van de woonwagenlocaties is verder gevorderd. De herinrichting is in 2020 nagenoeg afgerond. Alleen op de locatie Nassaulaan dient er nog het e.e.a. te worden afgerond. De verwachting is dat deze medio 2021 wordt afgerond. Om de middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.500.

93.500

Overige verschillen

-4.500

Voordelig verschil

654.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

625

Saldo jaarrekening 2019

-782

Voordelig verschil

1.407

Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

In 2019 is er een voordeel gerapporteerd op de uren van ruimtelijke ordening van € 105.000. De oorzaak hiervan betrof een niet ingevulde vacature en een verschuiving naar diverse taakvelden. Per 2020 is de formatie ingevuld en zijn de uren verantwoord op het taakveld ruimtelijke ordening mede door de implementatie van de omgevingswet.

-118.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

In 2019 was het saldo van de bouwgrond binnen dit taakveld in totaal een bedrag van € 366.000, dit saldo is veroorzaakt door enerzijds de rente van de voormalige NIEGG gronden en anderzijds door de mutaties in de reserves Rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen die binnen dit taakveld wel worden verwerkt op onderhanden werken. In 2020 is het saldo van deze componenten € 272.000. Er ontstaat hierdoor een nadeel van
€ 94.000

-94.000

In 2019 is in totaal een bedrag van € 462.000 verwerkt aan mutaties in verliescomplexen. In 2020 betreft dit € 1.543.000. Dit cijfer bestaat uit een vrijval van € 657.000 zoals eerder toegelicht in de afwijkingen met de begroting en de daarnaast de verwerkte vrijval uit de verliesvoorzieningen door de tussentijdse renteverlaging van 1,4% naar 1,0% voor € 886.000.

2.005.000

Wonen en bouwen

In verband met de aantrekkende economie waren de legesopbrengsten in 2019 € 133.000 hoger dan geraamd. Daartoe is de raming van de leges met € 100.000 omhoog bijgesteld. In 2020 zijn de leges iets teruggelopen ten opzichte van 2019.                                                                        

-162.000

Ten opzichte van 2019 zijn er in 2020 meer uren verantwoord op het taakveld bouwen en wonen. Dit heeft diverse oorzaken. Er zijn in 2020 meer interne uren geraamd en verantwoord dan in 2019. Er zijn met name minder uren verantwoord op bouwgrond en kredieten (€ 65.000)
In 2019 was er gedurende 7 maanden een openstaande vacature € 40.000, deze was in 2020 ingevuld. Verder is er in 2020 extra ingehuurd bij het cluster omgevingsvergunningen, De werkvoorraad van het cluster is al tijden dermate hoog, ook zijn er personele wisselingen en ligt er extra druk om het cluster door de implementatie van de omgevingswet. (€115.000)

-220.000

Overige verschillen

-4.000

Saldo verschil

1.407.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36