Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Economie en recreatie

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

7.240

11.010

13.646

10.076

Baten

3.224

6.988

10.770

7.358

Saldo

-4.016

-4.022

-2.876

-2.717

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

728

893

2.058

1.761

Onttrekkingen uit reserves

20

10

10

1

Per saldo mutaties reserves

-708

-883

-2.048

-1.760

Saldo inclusief mutaties reserves

-4.724

-4.904

-4.924

-4.477

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Economische ontwikkeling

14

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-458

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-20

Economische promotie

50

Cultureel erfgoed

-17

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

590

Voordelig verschil

159

Voornaamste verschillen:

Aan dit programma zijn minder uren toegerekend dan geraamd.
Het grote verschil zit op taakveld groen.
In de begroting was rekening gehouden met de inzet van extra wijkteammedewerkers voor het onderhoud in de openbare ruimte. Deze invulling heeft niet plaatsgevonden. Het beschikbare inhuurbudget voor extra  capaciteit is niet geheel benut. Daarnaast is sprake geweest van een verschuiving van de inzet van medewerkers richting andere taakvelden. Zoals onderhoud sportvelden € 23.000, bemensing milieustraat € 75.000, toezicht kabels en leidingen en wegen € 40.000.

191.000

De kosten voor het sociaal economisch plan zijn lager dan geraamd. Voor een bedrag van € 18.000 is dit het gevolg van een afrekening  van het eerder beschikbaar gestelde bedrag aan stichting Metal Valley.

28.000

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park getekend. Een bijdrage hiervoor wordt gevraagd per 2021 voor de duur voor de overeenkomst. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2020.

20.000

De afrekening van de bijdrage aan de zogenaamde Stika regeling 2019 (regeling Stimuleringskader Groen Blauwe diensten) is gunstiger uitgevallen dan verwacht en daarnaast is over 2020 een lagere bijdrage in rekening gebracht.

30.000

Met de vaststelling van het Groenstructuurplan 2018 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van vervallen groen uit de groenstructuur en het completeren en realiseren van verbindingszones. Deze middelen waren in 2020 opgenomen in de begroting maar zijn niet benut. Om het budget beschikbaar te hebben voor de verdere afwikkeling en uitvoering wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

50.000

De kosten voor toerisme en recreatie zijn in 2020 lager dan geraamd.
Het is met name een gevolg van de afrekening van de subsidie over 2019 waarbij een bedrag van € 17.000 is terug ontvangen van het Regionaal Bureau Toerisme(RBT) en het onbenutte deel van het raambudget toerisme.
Daarnaast zijn de opbrengsten uit toeristenbelasting € 31.000 hoger dan verwacht bij de 1e bestuursrapportage, waar de raming als gevolg van corona verlaagd was met € 45.000. Het nadelig effect door corona is dus meegevallen.

67.000

Er is in 2020 per saldo voor een bedrag van € 44.000 minder aan kosten gemaakt voor onderhoud van het openbaar groen en daarnaast zijn de kosten voor het afvoeren van groenafval € 25.000 lager uitgevallen, door dat minder tonnages zijn afgevoerd. De kosten van het onderhoud aan de wallen in de vesting zijn € 26.000 lager uitgevallen.

95.000

In 2020 zijn er geen aanvragen geweest voor een restauratie subsidies monumentenzorg. Het budget is geheel over.

13.000

Een ontvangen bijdrage voor kwaliteitsverbetering groen is gestort in de reserve Rood voor Groen.

20.000

Bouwgrondexploitatie
In de begroting na wijzigingen is een winstneming geraamd voor Dillenburg, Hoog l, Hoog ll en Metal valley van € 1.854.000. In werkelijkheid is in 2020 een bedrag van € 1.548.000 gerealiseerd.

-306.000

De verliesvoorzieningen van de complexen Steenenburg (onderdeel bedrijven); Hoog ll en Verdoorn Heesbeen zijn ultimo 2020 beoordeeld op toereikendheid. Hierbij is gebleken dat deze voorzieningen voor € 175.000 moesten worden aangevuld.

-175.000

Doorbelaste interne uren geven binnen dit taakveld een positief effect. Op het taakveld 820 Grondexploitatie onderdeel wonen is dit bedrag als nadeel verantwoord.

35.000

De begrootte stortingen in Rood voor Groen Dillenburg groot € 12.000 zijn in 2020 niet gerealiseerd omdat er in 2020 géén bouwgrond is verkocht binnen dit complex.

-12.000

Voor onderhoud van molens (Emmamolen en 3 Standerdmolens) is meer subsidie van het Rijk ontvangen dan geraamd.

  22.000

De huurinkomsten voor de Haventoren zijn voor het jaar 2020 niet geraamd. De in rekening gebrachte huur is een meeropbrengst van ongeveer € 14.500. Daarnaast heeft in 2020 voor het bezoekerscentrum een afrekening van de servicekosten met de huurders plaatsgevonden waardoor een meeropbrengst ontstaat van € 12.000.

31.000

Overige verschillen

50.000

Saldo verschil

159.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-2.717

Saldo jaarrekening 2019

-4.016

Voordelig verschil

1.299


Voornaamste verschillen:

In 2020 is sprake van een hogere doorbelasting van de uren op dit programma dan in 2019. Dit betreft met name het taakveld economische promotie voor een bedrag van € 54.000 en het bedrijfsloket voor een bedrag van € 15.000.

-78.000

De kosten voor het sociaal economisch plan zijn in 2020 lager. Voor een bedrag van € 18.000 is dit het gevolg van een afrekening  van het eerder beschikbaar gestelde bedrag aan stichting Metal Valley.

25.000

De kosten voor onderhoud van openbaar groen zijn ten opzichte van 2019 behoorlijk hoger. Voor een deel is dit het gevolg van hogere tarieven voor het afvoeren van groenafval met ingang van 2020. Daarnaast zijn er in 2020 vanwege de droogte extra kosten gemaakt voor het watergeven van beplanting en nemen de kosten voor bomenonderhoud toe doordat hiervoor hoogwerkers ingehuurd moeten worden.

-88.000

Er zijn in  2019 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de stabiliteit van de wallen. Dit onderzoek is afgerond begin 2020. Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een voordeel.

112.000

In 2019 was de bijdrage aan de Stika regeling € 25.000. In 2020 is de afrekening van de bijdrage aan de Stika regeling over de voorgaande periode opgemaakt. Hiervoor is een bedrag terug ontvangen van € 38.000. Daarnaast is over 2020 een lagere bijdrage in rekening gebracht.

67.000

In 2019 zijn incidenteel kosten gemaakt voor de opstart van het regionaal bureau voor toerisme (RBT). Daarnaast is in 2020 een bedrag terugontvangen van het RBT als afrekening 2019. De kosten voor het raambudget toerisme zijn in 2020 voor een bedrag van € 17.000 niet benut. Hierdoor zijn de kosten ten opzichte van 2019 behoorlijk lager.

121.000

Bouwgrondexploitatie

Voor het aanleggen van glasvezel is in 2019 een bedrag uitgegeven van € 19.500 de uitgaven in 2020 zijn lager.

19.000

In 2019 is in totaal een bedrag van € 142.000 gestort in de verlies voorzieningen. In 2020 is er, per saldo, sprake van stortingen in de verliesvoorzieningen voor een bedrag van € 83.000. Hierdoor ontstaat een positieve afwijking ten opzichte van 2019.

59.000

Het resultaat binnen de bouwgrond heeft feitelijk te maken met tussentijdse winstnemingen, storingen in de reserves rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen. Deze zijn jaarlijks afhankelijk van de verkochte gronden. In 2019 was er spraken van een resultaat van € 513.000 binnen het taakveld 320.02 in 2020 is er sprake van een resultaat van € 1.583.000. Hierdoor ontstaat een positieve afwijking ten opzichte van 2019.

1.070.000

Overige verschillen

-8.000

Saldo verschil

1.299.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36