Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Duurzaamheid, Milieu en afval

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

8.566

12.521

12.146

8.588

Baten

8.494

11.866

11.647

9.140

Saldo

-72

-655

-499

552

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

894

0

465

1.129

Onttrekkingen uit reserves

877

0

0

0

Per saldo mutaties reserves

-17

0

-465

-1.129

Saldo inclusief mutaties reserves

-89

-655

-964

-577


Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Riolering

90

Afval

496

Milieubeheer

465

Voordelig verschil

1.051

Voornaamste verschillen:

Riolering

Er zijn minder uren op riolering verantwoord doordat vacatureruimte  niet geheel is ingevuld en doordat de medewerker voor toezicht meer in gezet is op toezicht kabels en leidingen.

95.000

Afval

De afvalbegroting is een gesloten begroting, waarbij de directe kosten met betrekking tot afval en de opslag van de overheadkosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. In 2020 is, mede door corona waardoor veel mensen thuis waren, een toename geconstateerd van het aantal inworpen in de ondergrondse containers alsmede van de ledigingen van mini-containers.

281.000

Vanaf 1 april 2020 geldt voor onze gemeente, door de nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang, een nieuwe vergoedingenstructuur voor PMD-afval. Voorheen was de gemeente ook verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van het ingezamelde PMD-afval en werden de kosten hiervoor doorberekend aan de gemeente. De kosten zijn reeds bij de eerste en tweede bestuursrapportages afgeraamd.(respectievelijk met € 400.000 en
€ 300.000) Per jaareinde blijken deze aframingen te voorzichtig wat resulteert in een voordeel van € 95.000.

95.000

Doordat de sortering en de vermarkting kosten wegvallen voor de gemeente heeft de nieuwe deelnemersovereenkomst er ook toe geleid dat de gemeente vanaf 1 april 2020 een fors lagere vergoeding voor de inzamelkosten ontvangt, namelijk € 261 per bruto ton. De vorige ketenvergoeding was fors hoger (€ 656 per netto ton plastic verpakkingsafval en € 398 per netto ton drankenkartons).
Het risico op afkeur wordt met deze vergoedingenstructuur groter en dus invloed op de vergoeding. De bijdrage vanuit het Afvalfonds is in de eerste bestuursrapportage 2020 afgeraamd met € 300.000 op basis van de inschatting op dat moment van de hoeveelheid afkeur. Uiteindelijk heeft er veel minder afkeur plaatsgevonden dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 181.000.

181.000

Er zijn meer uren op afval verantwoord dan begroot. Deze uren zijn met name verantwoord op de milieustraat in verband met de extra controles inzake afvalscheiding. Verder zijn er meer uren geschreven in verband met de bestrijding van zwerfafval.

-79.000

Milieubeheer

Door het rijk zijn er Klimaatmiddelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van de eerste Transitievisie Warmte Heusden. In 2020 zijn daarvoor de voorbereidingen gestart. Het werkelijk opstellen van het stuk en dus ook de bijbehorende kosten zullen in 2021 worden gemaakt. Hiervoor is een budgetoverheveling voorgesteld.

184.000

De subsidieregelingen verduurzaming maatschappelijke accommodaties / isolatiemaatregelen particuliere woningen zijn gedurende het jaar 2020 vastgesteld (respectievelijk 1 augustus en 1 oktober) en hebben een looptijd tot en met 31 december 2021. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van deze regelingen over te hevelen naar 2021.

32.500

Op basis van het activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2020 is er een overzicht gemaakt van de maatregelen die voor deze gebouwen uitgevoerd moeten worden. De energiebesparende maatregelen welke op een zelfstandig moment genomen dienen te worden, zullen in de eerste helft van 2021 worden uitgevoerd. De voor overheveling voorgestelde middelen zijn bedoeld om de kosten daarvan te kunnen dekken en betreffen
€ 26.500.

26.500

Het duurzaamheidsbudget is niet volledig benut. Van de beschikbaar gestelde middelen van € 226.500, is € 99.000 besteed aan het uitwerken van de windvisie en de gebiedsvisie zonnevelden en de energietransitie. In 2020 zijn mede door de coronacrisis, activiteiten en ontwikkelingen stil komen te liggen of hebben vertraging oplopen, waardoor het budget niet geheel besteed is.

116.500

Door langdurige uitval en ziekte zijn er minder uren geschreven naar het product duurzaamheid (€ 70.000), daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar het taakveld ruimtelijke ordening (€ 39.000)

109.000

Overige verschillen

9.500

Voordelig verschil

1.051.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

552

Saldo jaarrekening 2019  

-72

Voordelig verschil

624

Voornaamste verschillen:

Riool

De opbrengst rioolrecht stijgt elk jaar door de verhoging als gevolg van het spaarsysteem en een toename van het aantal rioolaansluitingen

330.000

Aan het taakveld riolering zijn in 2019 minder interne uren toegerekend. Dit is met name het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte. In 2020 is de vacatureruimte nagenoeg geheel ingevuld.

-118.000

De mutatie voor de voorziening wordt elk jaar bepaald aan de hand van de werkelijke ontwikkeling van de kosten en kan daardoor schommelen.

-428.000

Afval

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is hoger dan vorig jaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in 2019 een negatieve afrekening vanuit het jaar 2017 was verantwoord, van € 245.000. Verder is er in 2020 een toename geconstateerd van het aantal inworpen in de ondergrondse containers alsmede van de ledigingen van mini-containers. Daarnaast is de afvalstoffenheffing in 2020 verhoogd om de kosten te dekken.

 570.000

Vanaf april 2020 heeft de gemeente geen kosten meer voor de sortering en de vermarkting van PMD-afval. Ten opzichte van 2019 is hier een voordeel behaald van € 400.000. Verder is er in 2020 is een voordelige eindafrekening ontvangen voor de sortering, verwerking en vermarkting van het PMD-afval over de jaren 2017-2019, ter hoogte van
€ 230.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten die hiervoor zijn gemaakt lager zijn uitgevallen dan het voorschot dat de gemeente heeft betaald in deze jaren.

630.000

Door de nieuwe vergoedingenstructuur van PMD afval is er € 165.000 minder ontvangen vanuit het afvalfonds t.o.v. 2019. De nieuwe inzamelvergoeding (€ 261 per bruto ton) is namelijk lager dan de vorige ketenvergoeding (€ 656 per netto ton plastic verpakkingsafval en € 398 per netto ton drankenkartons).

-165.000

Er zijn in 2020 extra uren verantwoord op de milieustraat in verband met de extra controles inzake afvalscheiding. Verder zijn er meer uren geschreven in verband met de bestrijding van zwerfafval.

-65.000

Doordat er meer inworpen in de ondergrondse containers hebben plaatsgevonden resulteert dit ook in hogere inzamel en verwerkingskosten voor restafval ten opzichte van vorig jaar, zijn deze kosten gestegen met
€ 60.000.

-60.000

COVID-19 zorgde voor lange wachtrijen bij de milieustraat. Daarentegen blijven de opbrengsten van de milieustraat tot nu toe ver achter vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat met name gratis afval is weggebracht in kleine hoeveelheden, met als gevolg grote wachtrijen.

-50.000

Overige verschillen

-20.000

Saldo verschil

624.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36