Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Sport en cultuur

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

7.833

7.510

7.869

7.557

Baten

1.692

1.777

1.713

1.510

Saldo

-6.141

-5.733

-6.156

-6.046

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen uit reserves

35

9

9

15

Per saldo mutaties reserves

35

9

9

15

Saldo inclusief mutaties reserves

-6.106

-5.724

-6.147

-6.032

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Sport

-179

Cultuur

289

Voordelig verschil

110

Voornaamste verschillen

Sport

Doordat de sportaccommodaties een deel van het jaar gesloten waren als gevolg van de corona pandemie zijn er minder uren aan het taakveld sport toegerekend.

17.000

Als gevolg van de corona pandemie is zwembad Die Heygrave in het vierde kwartaal opnieuw gesloten. Dit leidt tot minder inkomsten welke bij de tweede bestuursrapportage nog niet konden worden voorzien. Hoewel de Rijksoverheid inmiddels een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen heeft aangekondigd, is op dit moment nog niet bekend hoe deze er exact uit ziet. Voorzichtigheidshalve wordt hier nu dan ook nog geen rekening mee gehouden. De nog te ontvangen compensatie is een voordeel in 2021.

Het nadeel op banenzwemmen en doelgroep lessen bedraagt
€ 26.000, op zwemlessen € 59.000 en op huurinkomsten € 21.000. Ook de opbrengst uit de verkoopautomaten zijn € 10.000 lager dan begroot.
Daarnaast een nadeel van € 39.000 op de energiekosten omdat in de begroting al rekening was gehouden met een significante besparing van het gasverbruik. Gedurende de sluiting van het zwembad is de temperatuur weliswaar iets lager gezet, maar het helemaal stilleggen van de machines mag niet. Verder is er als gevolg van een lekkage water gelekt. Dit moest aangevuld en verwarmd worden. Ook hier was gas voor nodig. Desalniettemin is het gasverbruik in 2020 wel iets lager dan in 2018 en 2019.

-149.000

Het totale nadeel bij sporthal Dillenburcht bedraagt € 31.000. Dit komt met name doordat de huurinkomsten lager zijn begroot. De Rijksoverheid heeft inmiddels aangekondigd dat de compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sport, welke eerder van toepassing was op het tweede kwartaal, een vervolg krijgt. Aanvragen hiervoor kunnen in het voorjaar van 2021 worden ingediend. Voorzichtigheidshalve wordt hier op dit dan ook nog geen rekening mee gehouden. De nog te ontvangen compensatie is een voordeel in 2021.

-31.000

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten in het verleden de btw die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Met ingang van 1 januari 2019 is dit recht vervallen. Dit heeft tot gevolg dat alle inkoop btw kostenverhogend is geworden. Daar staat tegenover dat gemeenten ter compensatie een specifieke uitkering aan kunnen vragen (SPUK). Doordat de werkelijke kosten lager zijn dan de op begrotingsbasis ingediende aanvraag, is er ook minder recht op compensatie.

-29.000

Van het aan RKDVC en VV Haarsteeg beschikbaar gestelde bedrag om in het kader van Social Return on Investment, via Baanbrekers iemand in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021 zodat dit werk volgend jaar voortgezet kan worden.

13.000

Cultuur

Het college heeft op 17 november 2020 de beleidsregel ‘subsidie coronacompensatie maatschappelijke organisaties en verenigingen’ vastgesteld. Aanvragen kunnen tot 1 februari worden ingediend, waarna het college voor 1 mei 2021 een besluit over de ontvangen subsidieaanvragen  neemt. Voor de restant middelen die in 2020 beschikbaar zijn gekomen, wordt een budgetoverheveling voorgesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de subsidieregeling.

202.000

Na afronding van het project renovatie Voorste Venne is een bedrag gereserveerd voor de ontvlechting van de ondergrondse nutsvoorzieningen tussen de bedrijfsgebouwen van Wijnand van Delft en de Voorste Venne. Deze ontvlechting heeft nog niet plaatsgevonden maar moet op basis van eerdere toezeggingen en afspraken nog wel gerealiseerd worden. Hiervoor is een bedrag van
€ 90.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen zodat de ontvlechting als nog gerealiseerd kan worden.

90.000

Overige verschillen cultuur

-3.000

Saldo verschil

110.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-6.046

Saldo jaarrekening 2019

-6.141

Voordelig verschil

95

Voornaamste verschillen:

Ten opzichte van 2019 zijn de totale kosten voor sport- en recreatiepark de Schroef € 114.000 hoger. Dit komt met name doordat de restant boekwaarde die nog rustte op het hoofdveld van hockeyvereniging MHCD in 2020 ineens is afgeboekt in verband met de vervanging hiervan door een waterveld.

-114.000

Het resultaat van zwembad die Heygrave is € 274.000 nadelig in vergelijk met een jaar eerder. Dit komt met name doordat er als gevolg van de sluitingen van het zwembad conform de corona maatregelen minder inkomsten waren. Het nadeel op banenzwemmen en doelgroep lessen bedraagt € 85.000, op zwemlessen € 98.000 en op huurinkomsten € 42.000. Ook de opbrengst uit de verkoopautomaten waren € 10.000 lager dan in 2019. Het gasverbruik blijft daarentegen op het niveau van de afgelopen jaren terwijl in de begroting al rekening was gehouden met een besparing van het verbruik. Het nadeel is € 39.000.

-274.000

De huren van amateursportorganisaties (binnen- en buitensport) zijn kwijtgescholden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ter compensatie van de gemiste huurinkomsten is de regeling ’tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aangevraagd’. Deze is volledig verleend. Door de gemiste huurinkomsten en hier tegenoverstaande compensatie ontstaat er een verschil van € 112.000 zowel nadelig als voordelig ten opzichte van 2019.

112.000
-112.000

In 2019 waren de kosten voor onderhoud en renovatie buitensport hoger door de verhuizing van korfbalvereniging NDZW van sportpark de Hoge Heide naar sportpark Haarsteeg, de actualisatie van het onderhoudsplan buitensportaccommodaties en het vervangen van de ballenvangers op diverse sportparken.

60.000

In 2019 is sportzaal de Hoge Heide gesloopt. Dit waren incidentele kosten.

95.000

De SPUK uitkering ter compensatie van de kostprijsverhogende btw op sport fluctueert, omdat dit ook geldt voor de kosten waar deze op van toepassing is. Daarnaast is begin 2021 de SPUK uitkering 2019 definitief vastgesteld. Daarbij is gebleken dat het totale subsidieplafond, in tegenstelling tot de eerdere beschikking, toch niet is overschreden in 2019. Het aangevraagde en verantwoorde bedrag is alsnog volledig ontvangen. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2020.

48.000

In 2019 is er een bedrag van € 183.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren voor de nog openstaande (huur)nota’s. Dit bedrag is in 2020 vrijgevallen. Door hogere frictiekosten in 2019 bedraagt het totale voordelige verschil samenhangend met de Voorste Venne € 295.000.

295.000

Overige verschillen

-15.000

Saldo verschil

95.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36