Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Verkeer en vervoer

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

3.694

4.834

6.843

6.408

Baten

439

313

497

617

Saldo

-3.255

-4.521

-6.347

-5.790

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

971

121

121

301

Onttrekkingen uit reserves

0

4.928

1.965

1.965

Per saldo mutaties reserves

-971

4.806

1.844

1.664

Saldo inclusief mutaties reserves

-4.226

285

-4.503

-4.126


Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020


Specificatie verschil (x € 1.000):

Verkeer en vervoer

542

Parkeren

2

Parkeerbelasting

13

Voordelig verschil

557

Voornaamste verschillen:

Aan dit programma zijn per saldo meer uren toegerekend. Dit heeft  te maken met een verschuiving van de ureninzet van andere taakvelden/programma’s naar taakveld wegen. Zo zijn meer uren geschreven op straatreiniging, onderhoud wegen en wegmeubilair, maar minder uren op gladheidbestrijding. Daarnaast zijn meer uren toegerekend voor de werkzaamheden met betrekking tot de nutsvoorzieningen.

-100.000

De inkomsten uit leges voor kabels en leidingen zijn beduidend hoger dan begroot. Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting op glasvezel. Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake is van extra legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan gekoppeld verschuldigde straatwerkvergoedingen.

45.000

De kosten van gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding op verharding zijn lager dan begroot. Er is in 2020 minder wegenzout nodig geweest. Voor onkruidbestrijding in brandgangen is een bijdrage ontvangen van Woonveste.

26.000

Voor het stimuleren van andere vervoermiddelen dan de auto in het woon-werkverkeer en voor projecten mensgerichte maatregelen zijn subsidies ontvangen van de Provincie Noord-Brabant. De gemaakte kosten voor deze projecten zijn lager uitgevallen dan de normen waarop de beschikking gebaseerd is.

46.000

De voorbereidingen om te komen tot een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) zijn in 2020 opgestart. De voor 2020 beschikbare middelen voor het GVVP zijn in 2020 niet  geheel nodig geweest. Besteding van deze gelden is pas mogelijk nadat de Raad het GVVP heeft vastgesteld. Dit staat gepland voor voorjaar 2021. Het College heeft besloten om het resterende bedrag van jaarschijf 2020 over te hevelen naar 2021 en in te zetten voor het project Admiraalsweg.

125.000

Door de schade aan de fietsbrug (zeedijk Elshout) in Drunen werd het noodzakelijk om een tijdelijke brug te plaatsen tot het moment dat brug niet meer nodig is. Hiervoor is een huurovereenkomst afgesloten. Gezien de realisatie van het GOL enige vertraging oploopt zal een deel van de ontvangen schade uitkering overgeheveld moeten worden voor de nog te maken kosten voor het in stand houden van de tijdelijke brug.
Voor de nog te maken kosten die bestaan uit huur en demontagekosten wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

20.000

De uitvoering van diverse maatregelen in het kader van duurzaam veilig heeft in 2020 niet plaatsgevonden doordat vertraging is opgelopen mede door COVID-19 waardoor het nauwelijks mogelijk was informatieavonden te beleggen. Om budget beschikbaar te hebben voor de verdere afwikkeling wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

40.500

De kosten voor bermen onderhoud zijn in 2020 lager uitgevallen. Voor het afroven van de bermen en het afvoeren van de grond is in 2020 niet het gehele budget ingezet. Er is minder werk uitgezet omdat nagedacht wordt over een kosten efficiënter beheer van de bermen.

37.000

Er zijn in 2020 weinig kosten gemaakt voor asfaltonderzoek en voor wegmarkeringen waardoor de budgetten niet volledig benut zijn.

38.000

De kosten voor belastingen met betrekking tot wegen zijn lager uitgevallen.

18.000

De kosten voor onderhoud straatmeubilair en bewegwijzering zijn lager uitgevallen.

29.000

Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud en voor vervanging van lichtmasten. Per saldo is dit een voordeel dat gestort is in de reserve vervanging lichtmasten.

180.000

De opbrengst voor parkeergelden en parkeerboetes is hoger dan de eerder vanwege corona bijgestelde raming.

13.000

De inkomsten uit vergoedingen voor reclames op de abri’s zijn hoger dan verwacht omdat ook nog een vergoeding over 2019 ontvangen is.

14.500

Overige verschillen

25.000

Saldo verschil

557.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-5.790

Saldo jaarrekening 2019

-3.255

Nadelig verschil

-2.535

Voornaamste verschillen:

In 2020 zijn meer uren toegerekend aan dit programma dan in 2019. Dit heeft met name betrekking op taakveld verkeer en vervoer en nutsvoorzieningen. Dit is vooral het gevolg van extra beschikbare capaciteit.

-110.000

Voor het onderhoud van wegen was er een bestemmingsreserve Onderhoud Wegen. In 2019 is voldaan aan de criteria om de reserve om te zetten naar een voorziening Onderhoud Wegen. De voor omzetting benodigde besluitvorming heeft echter pas plaatsgevonden bij de tweede bestuursrapportage 2020, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De hieruit voortvloeiende administratieve wijziging laat in de exploitatie 2020 de storting in de voorzienig onderhoud zien van € 3.223.000 (storting 2020 € 1.258.000 en bedrag reserve wegen eind 2019 € 1.965.000). De werkelijke onderhoudslasten (€ 823.000) komen direct ten laste van de voorziening. In het jaar 2019 zijn de werkelijke onderhoudskosten (€ 405.000) in de exploitatie opgenomen en zijn de niet besteedde middelen gestort in de reserve onderhoud wegen. Door deze administratieve wijziging ontstaat hier een groot verschil in de vergelijking van de jaarcijfers.

-2.819.000

Lagere lasten met betrekking tot parkeren. Dit is het gevolg van de bijdrage in de kosten voor de aanleg van de parkeervoorziening bij het van Grunsvenpark in het jaar 2019.

94.000

In 2020 zijn de kosten voor onderhoud lichtmasten lager dan in 2019. De werkelijke onderhoudslasten variëren per jaar en kunnen beïnvloed worden door onvoorziene omstandigheden (onveilige situaties). De verwachting was dat in 2020 naast het reguliere onderhoud een aantal integrale projecten al in uitvoering zou komen maar dat wordt 2021. Minderkosten worden verrekend met de reserve onderhoud wegen respectievelijk de reserve openbare verlichting.

73.000

De energiekosten voor openbare verlichting zijn in 2020 lager dan in 2019. In 2019 is voor de afrekening een inschatting gedaan die iets te hoog was.

33.000

De inkomsten uit degeneratievergoedingen en instemmingsbesluiten zijn in 2020 lager dan in 2019.

-44.000

In 2020 zijn de kosten voor aanpak zwerfafval lager geweest dan in 2019.

63.000

Voor de schade aan de fietsbrug in Drunen is een schade uitkering ontvangen in 2020. Voor een deel van de kosten die nog gemaakt moeten worden is een budgetoverheveling opgenomen.

49.000

De kosten voor belasting en verzekeringen mbt taakveld wegen zijn in 2020 lager.

27.000

De subsidies minus de gemaakte kosten voor de mensgerichte maatregelen zijn in 2020 per saldo gunstiger dan over 2019.

28.000

In 2020 zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud verkeersborden en wegmarkeringen.

20.000

Overige verschillen

51.000

Saldo verschil

- 2.535.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36