Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Onderwijs

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

3.209

3.331

3.389

3.097

Baten

783

713

709

781

Saldo

-2.426

-2.619

-2.680

-2.316

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

497

568

568

746

Onttrekkingen uit reserves

79

0

77

0

Per saldo mutaties reserves

-418

-568

-491

-746

Saldo inclusief mutaties reserves

-2.844

-3.187

-3.170

-3.062

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020

Specificatie verschil (x € 1.000):

Onderwijshuisvesting

239

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

125

Voordelig verschil

364

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

In 2020 zijn er nog geen kapitaallasten m.b.t. het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit levert een voordeel op in de exploitatie van € 255.000. Dit voordeel is gestort in de reserve IHP.

255.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Door uitval van medewerkers vanwege ziekte zijn er minder uren doorbelast dan begroot. Deze uitval is deels ingevuld door inhuur.

67.000

De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger dan geraamd. Er is een toename te zien van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er vanwege de noodopvang ten tijde van Corona en de afwijkende schooltijden door aanpassingen van de lestijden extra ritten gereden. In 2020 heeft er tevens een aanbesteding plaatsgevonden waar kosten (externe begeleiding) voor zijn gemaakt.

-46.000

De Asschergelden in 2020 zijn niet volledig besteed. Deze middelen hebben als doel maatregelen te treffen om het bereik van de reguliere peuters te verhogen. Inmiddels zijn er extra afspraken gemaakt in de samenwerking tussen de toeleidende organisaties gericht op het motiveren en informeren van de ouders.

34.000

We hebben voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. In 2020 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar.

38.000

Overige verschillen

16.000

Saldo verschil

364.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2020

-2.316

Saldo jaarrekening 2019

-2.426

Voordelig verschil

110

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn in 2020 lager geweest dan in 2019. Deze worden verrekend met de onderhoudsreserve.

144.000

De afschrijvingen en rentelasten met betrekking tot onderwijshuisvesting zijn in 2020 lager dan in 2019. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een lager rentepercentage.

65.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2020 hoger dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van leerlingenvervoer, en in 2020 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden waar kosten voor zijn gemaakt.

-23.000

Door uitval van medewerkers vanwege ziekte zijn er in 2020 minder uren doorbelast dan in 2019. Deze uitval is deels ingevuld door inhuur.

26.000

De subsidies en bijdragen met betrekking tot peuteropvang zijn in 2020 hoger dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra uitgaven als gevolg van het beëindigen van de activiteiten van Stichting Peuterspeelzalen Heusden.

-57.000

We hebben in 2020 voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer kosten gemaakt dan in 2019.

-50.000

Overige verschillen

5.000

Saldo verschil

110.000

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36