Jaarrekening

Toelichting op de balans

Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde
per 31-12-2020

Boekwaarde
per 31-12-2019

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

Overige kasgeldleningen

7.000

7.000

Banksaldi

1.770

598

Overige schulden

12.207

8.464

Totaal

20.978

16.062De overige schulden bestaan uit:

Boekwaarde
Per 31-12-2020

Boekwaarde
per 31-12-2019

Crediteuren en betalingen onderweg

2.104

2.994

Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing

1.554

1.402

Betalingen onderweg SOZA en btw

162

155

Opgenomen verplichtingen

7.908

3.800

Te betalen ondernemers BTW

480

112

Totaal

12.207

8.464

Onder de opgenomen verplichtingen is een toename te zien van ruim € 4 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het saldo van fase 1a en 1b nog verrekend moet worden met Woonveste a € 3,2 mln vanuit de gezamenlijke grondexploitatie Geerpark.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36