Jaarrekening

Toelichting op de balans

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde
per 31-12-2020

Boekwaarde
per 31-12-2019

- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

0

0

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren

11.271

4319

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen

232

250

Totaal

11.503

4.569

De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specificatie ontvangen voorschotten
(bedragen * € 1.000)

31-12-2019

Besteding
in 2020

Ontvangst
in 2020

31-12-2020

Onderwijs Achterstand Beleid (2011-2014)

157

0

0

157

Onderwijs Achterstand Beleid (2019 – 2022)

143

10

0

133

Subsidie aarden vestingwallen

65

0

33

98

Prov. N-B - Snelfietsroute F59

3.906

3.906

9.520

9.520

Fietsstimulering

35

35

0

0

Mensgerichte maatregelen

12

12

0

0

Klimaatplein "Anders werken"

 15

 15

Min. BZK - regeling reductie energieverbruik

 114

 114

Min. VWS - Spec. uitkering Kinderopvangtoeslag

 18

 18

Min. I&W - Spec. uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020 - 2021

 883

 883

Prov. N-B - Subs. Restauratie Doeverensche Sluis

 308

 308

Prov. N-B - subs. Project ecologisch bermbeheer

 25

 25

Totalen

4.319

3.963

10.916

11.271

Waarborgen en garantstellingen
Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/ omschrijving

Oorspronke-lijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden

Nieuwbouw Sint Janshof

2.950

100

1.626

1.523

Diverse garantstellingen woningbouw

Particuliere woningen

8.276

div

1.204

963

Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden

Aanleg glasnet

760

maximum

82

66

Diverse verenigingen / instellingen

div. sportac-commodaties

1.033

div

138

69

Totaal

13.019

3.050

2.621

In 2020 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36