Jaarrekening

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2020

Wachtgeld wethouders

63

0

33

30

0

Pensioenen wethouders

214

96

0

0

310

WW-premie

23

13

0

0

36

Afwikkeling bouwgrondexploitaties

373

11

67

113

204

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 1a

673

120

100

143

550

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

482

1.383

0

1.084

781

Riolering (groot onderhoud)

447

0

0

10

437

Wegen (onderhoud)

3.110

0

710

2.400

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 1c

929

4.493

0

1.804

3.618

Riolering (vervangingsinvesteringen)

2.125

627

0

811

1.941

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 1d

2.125

627

0

811

1.941

Herstel kerkgebouwen voormalige gemeente Heusden

66

0

0

0

66

Erfenis Weimar instandhouding Museum

42

0

0

0

42

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 2

108

0

0

0

108

Totaal

3.835

5.240

100

2.758

6.217

In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hierna zijn van alle voorzieningen de aard en de reden vermeld. Tevens zijn de belangrijkste mutaties  in de voorzieningen nader toegelicht.

Wachtgelden wethouders
De voorziening is bestemd voor dekking van geldelijke verplichtingen aan voormalig wethouders. In 2020 heeft géén voeding plaatsgehad. De verplichtingen 2020 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Op 31-12-2020 bestaan er geen verplichtingen meer die ten laste van deze voorziening komen daarom is in 2020 het restant van de voorziening vrijgevallen. Wanneer er weer toekomstige betalingen ontstaan zal de voorziening weer op peil gebracht worden zodat hiermee verband houdende lasten op de voorziening in mindering kunnen worden gebracht.

Pensioenen wethouders
Als gevolg van gewijzigde regelgeving is een voorziening gevormd voor de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling voor wethouders (APPA). Op 13 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een circulaire gepubliceerd op basis waarvan de waarde van de pensioentoezeggingen is berekend. Tot op heden werden toekomstige betalingen uit hoofde van pensioen of waardeoverdracht opgevangen in de exploitatie. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Voor een klein deel is nu een voorziening gevormd. Voor zover toekomstige betalingen hiermee verband houden zullen deze op de voorziening in mindering worden gebracht.

Afwikkeling bouwgrondexploitaties
Voor enkele afgewikkelde bouwgrondexploitaties zijn nog kosten te verwachten. In 2020 zijn in complex RvR Haarsteeg alle m² bouwgrond verkocht en is het resterende budget voor bouw en woonrijpmaken toegevoegd aan deze voorziening. Ultimo 2020 is de voorziening nog bestemd voor de complexen: Groenewoud lll (Drunen), Parklaan (Vlijmen) en RvR Haarsteeg, De voormalige complexen Venne West III, Stiegerstraat, Putter, Wielblok en Groenstraat (Herpt) zijn in 2020 volledig afgesloten waarbij een bedrag van € 67.000 is vrijgevallen ten gunste van het rekeningsaldo.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
In 2018 is het beheerplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld, begin 2019 zijn de saldi van de onderhoudsreserves gemeentelijke gebouwen en sportgebouwen ingebracht in deze voorziening. Vanuit de exploitatie is in 2020 € 1.383.000 gestort. Het in 2020 uitgevoerde onderhoud vertegenwoordigde een bedrag van € 1.084.000.

Riolering, toelichting algemeen
Bij het vast stellen van de nota reserves en voorzieningen is de toen bestaande reserve riolering omgezet naar een voorziening. In 2018 is het waterplan vastgesteld waarbij besloten is te gaan werken met een spaarvoorziening voor vervangingsinvesteringen. Inmiddels is duidelijk dat er binnen de rioolheffing drie componenten zijn die een eigen behandeling vragen. Dit zijn de componenten “sparen” voor vervanging; “egalisatie kosten” voor groot onderhoud en exploitatie. Om deze componenten afzonderlijk te kunnen monitoren is er nu voor gekozen om de reeds gevormde voorziening Riolering om te vormen naar een voorziening riolering (vervangingsinvesteringen) en een nieuwe voorziening riolering (groot onderhoud) toe te voegen. Daarnaast is voor de exploitatie een egalisatiereserve Riolering ingesteld.   

Riolering, groot onderhoud
In deze voorziening wordt het berekende saldo van de groot onderhoudscomponent binnen de geraamde rioolheffing en de werkelijke uitvoeringskosten gestort of onttrokken. Deze voorziening dient als egalisatie voor de verschillende jaren. Deze voorziening is in 2019 gevoed door een eenmalige onttrekking van € 500.000 uit de eerder gevormde voorziening riolering (vervangingsinvestering) zodat binnen deze voorziening een “buffer” is gecreëerd. In 2020 wordt een bedrag onttrokken van € 10.000.

Voorziening wegen
Voor het onderhoud van wegen is de bestemmingsreserve Onderhoud Wegen omgezet naar een voorziening onderhoud wegen. Op basis van het in 2019 vastgesteld beheerplan is er een financiële doorvertaling en een uitvoeringsplan voor het onderhoud van wegen voor de periode 2019 tot en met 2028. De kosten van onderhoud wegen en de kosten van groot onderhoud in de integrale projecten komen ten laste van deze voorziening. Op basis van besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2020 is besloten tot omzetting van de reserve Onderhoud Wegen naar een voorziening Onderhoud Wegen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Riolering, vervangingsinvesteringen
Uit deze voorziening worden nieuwe vervangingsinvesteringen gedekt zoals deze in het Waterplan en de begroting zijn voorzien. De investeringen die in 2020 zijn afgedekt zijn HJ van Brabantlaan, Kerkstraat, Schubertlaan, Burgemeesterswijk, Metal Valley, Aalbersestraat, Spoorlaan en Vijfhoeven. Voeding van de voorziening is op basis van het waterplan en bedroeg in 2020 € 627.000.

Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden
Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de voormalige gemeente Heusden.

Erfenis Weimar instandhouding museum
De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die aan de besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden, tot de voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36