Jaarrekening

Toelichting op de balans

Uitzettingen < 1 jaar

Dit houdt verband met in erfpacht uitgegeven gronden. De erfpachtwaarde van de ultimo 2020 in erfpacht uitgegeven 19 percelen bedraagt € 9.642.000.

Boekwaarde 31-12-2020

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2020

Balanswaarde 31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

5.236

5.236

4.879

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (cf. Wet fido)

Overige verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen in Rijks schatkist

29.000

29.000

12.850

Rekening-courant verhouding met het Rijk

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

Overige vorderingen

3.948

136

3.812

2.358

Overige uitzettingen

Totaal

38.184

136

38.048

20.087

Onder de vorderingen op openbare lichamen is tevens de vordering uit hoofde van compensabele BTW opgenomen. De uitzettingen in rijks schatkist betreft de uitgezette middelen in het kader van schatkistbankieren. Onder de overige vorderingen zijn de debiteuren van de gemeente opgenomen, inclusief belastingdebiteuren. Gedurende het jaar zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt. Bij de vorderingen op openbare lichamen is geen post oninbaar geboekt omdat dit overheidsinstanties betreft waarbij de kans op oninbaarheid nihil is.

Schatkistbankieren
Voor het boekjaar 2020 bedraagt het drempelbedrag € 915.555. Het bedrag aan middelen dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden heeft per kwartaal bedragen:

Kwartaal 1:   € 462.886
Kwartaal 2:   € 543.171
Kwartaal 3:   € 420.091
Kwartaal 4:   € 532.970

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36