Jaarrekening

Toelichting op de balans

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde
per 31-12-2020

Boekwaarde
per 31-12-2019

Kassaldi

5

6

Banksaldi

563

425

Totaal

569

431

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36